KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

Jokey Turkey Ambalaj Sanayi A.Ş. olarak, firmamızla ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Firmamızın amacı; kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Jokey Turkey Ambalaj Sanayi A.Ş.  tarafından hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıda örneklendirilen amaçlar kapsamında işlenebilecektir;

 • İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Çalışanlar için İş Sağlığı / Güvenliği, İş Akdi ve Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yönetim, Denetim, Eğitim, Etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • İş Süreçlerinin, Stratejik Planlama, Yatırım faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal Sorumluluk, Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım, Satış, Pazarlama, Üretim ve Operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri, Müşteri Memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Hukuk işlemlerinin, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve takibi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının, lokasyon, fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Bilgi Güvenliği faaliyetlerinin sürdürülmesi, Acil Durum Yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Ticari faaliyet İçin gerekli tüm yönetim ve organizasyon tedbirleri gibi amaçlar ile Jokey  Turkey Ambalaj  Sanayi A.Ş.’nin icra ettiği ticari faaliyetlerin sözleşmelere, mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılması amaçları.

 2. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz;

Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, ilgili kurum veya kuruluşlarına,

 • Finansal faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla bankalar ve kredi kuruluşları ile imzalanan sözleşme hükümleri gereğince banka ve finans kuruluşlarına,
 • Ticari faaliyetlerimiz çerçevesindeki strateji belirlenmesi, insan kaynakları, mali ve idari politikaların yürütülmesi, şirket amaçlarının yerine getirilmesi maksadıyla; Jokey Grup şirketleri, yöneticileri, şirket görevlileri, hissedarları, çalışanları, iş ortakları, hizmet alınan kişi veya üçüncü kişiler, danışmanlar, denetçiler, özel hukuk ya da kamu tüzel kişileri, şahıslar, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınan ve bilgi paylaşımını talep eden otoriteler ile paylaşım nedeniyle yurt içi/yurt dışına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz;

 • Web sitemizden ya da elektronik ortamdan ilettiğiniz müracaat, başvuru, şikayet öneri formu dahil olmak üzere her türlü formlar aracılığıyla,

 • Veri Sorumlusuna şahsen, elden, web sitesi, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemler kullanarak ilettiğiniz her türlü bilgi ve belgeler yoluyla,

 • İmzalanan sözleşmeler ya da ticari faaliyetimiz gereklerince oluşturulan raporlama faaliyetleri vasıtasıyla,
 • Ziyaretçi kayıt defteri, güvenlik noktalarında bulunan güvenlik kameraları, telefon, e-posta, faks, kurumsal yazışmalar ve raporlama faaliyetleri yoluyla,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tarafımıza iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla,
 • Veri Sorumlusunun ticari faaliyetini sürdürebilmesi için icra edilen ticari süreçler yoluyla,
 • İlgili mevzuat gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi sürdürülmesi, geliştirilmesi ve denetlenebilmesi sırasında,
 • Faaliyetlerimize yönelik tanıtım, kampanya ve benzeri süreçler yoluyla,
 • Planlama, istatistik, memnuniyet anketlerinin yapılması, güvenliğin sağlanması, e-postalar, sosyal medya paylaşımları ve çalışan adaylarla gerçekleştirilen görüşmeler sırasında,
 • Yazılı ya da elektronik özgeçmişin/başvuru formunun e-posta, kargo ve benzeri yöntemlerle gönderilmesi yoluyla,
 • Tarafımıza iletilen her türlü tebligat ya da gönderi üzerindeki bilgilerin işlenme alınması gerekliliği nedeniyle,
 • KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar dahilinde, ticari faaliyet sırasında kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi, finansal/mali, idari işler ve iş stratejilerinin belirlenmesi, denetim ve bildirim sorumluluklarının yerine getirilmesi gibi ticari faaliyet süreçlerinde uyulması gereken yükümlülüklerimizi düzenleyen mevzuat ve hukuki kurallar gereğince toplanmaktadır.
   

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde düzenlenen ve aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

5. Kişisel Veri Sahibinin Yukarıda Belirtilen Haklarına İlişkin Başvuru Yöntemi

5.1. Yukarıda belirtilen KVKK’nın 11 inci maddesinde belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan şirketimize (veri sorumlusuna) daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla şirketimize (veri sorumlusuna) iletebilirsiniz.

5.2. Başvuruda;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu bulunması zorunludur,
e) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

5.3. Başvurunuzu, KVK Kanunuİlgili Kişi Başvuru Formu’ nu doldurarak şirketimizin “Demirciler Mah. Refik Baydur Cd. No 15/3 Dilovası/KOCAELİ” adresine yazılı ve imzalı olarak posta yoluyla,  elektronik ortamda bilgi@jokey.com ‘a göndererek veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından jokeyplastik@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

5.4. Veri Sorumlusunun talebinizi yanıtlamadan önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Veri Sorumlusu talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu itibarla, Veri Sorumlusu ile paylaştığınız bilgilerin doğru olması sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz için gerekli olup hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk Veri Sorumlusuna ait olmayacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KVK Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti tarafınızdan talep etme hakkımız mevcuttur.


İlgili Kişi Başvuru Formu