Gizlilik Politikası

Kullanıcılarımızın gizliliğinin korunmasını destekliyoruz. Bu nedenle, veri koruması Jokey Grubu için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. Esas olarak Jokey Grubunun web sayfalarını, herhangi bir şekilde kişisel verileri iletmeden kullanmak mümkündür. Ancak, bir kullanıcı, şirketimizin bazı özel hizmetlerinden web sitemiz yoluyla yararlanmak isterse, kişisel verilerin kullanılması gerekebilir. Kanunen zorunlu olmadığı halde kişisel verilerin kullanılmasını gerektiren durumlarda ilgili kişiden, rıza gösterdiğine dair bir onay talep ederiz.

İlgili kişinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliğine ve Jokey Grubu için geçerli ülkeye özgü gizlilik politikasına uygun olarak yapılır. Bu gizlilik politikası ile şirketimiz; topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel bilgilerin doğasını, kapsamını ve amacını kamuya duyurmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ilgili kişilere bu gizlilik politikası kapsamında hakları bildirilmektedir.

Verileri işlemekle sorumlu olan Jokey Grubu, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel veriler için mümkün olan en eksiksiz korumayı sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamaya koymuştur. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri iletimleri genelde güvenlik açıklarına sahip olabileceği için mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, ilgili kişiler bize kişisel verilerle örneğin posta gibi alternatif yollardan ulaştırma şansına da sahiptir.

Terim ve Tanımlar

Jokey Grubunun gizlilik politikası, Genel Veri Koruma Yönetmeliğini (DS-GVO) yürürlüğe sokmak için Avrupa direktifinin ve düzenleyici otoritenin kullandığı terminolojiye dayanmaktadır. Gizlilik politikamız, hem kamu hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için kolay okunur ve anlaşılır olmalıdır. Bu amaçla, öncelikle kullanılan terim ve tanımları açıklamak istiyoruz.

İşbu gizlilik politikasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:

 • Kişisel veriler

  Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan sonra "ilgili kişi" olarak anılacaktır) ilişkin herhangi bir bilgidir. "Tanımlanabilir" terimi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum bilgisi, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya bir ya da daha fazla belirleyici özellik gibi bir tanımlayıcı ile ilişkilendirilerek; fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği ifade edilen bir gerçek kişi anlamına gelir.

 • İlgili kişi

  İlgili kişi, kişisel verileri denetleyici tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişidir.

 • İşleme

  İşleme, otomatikleştirilmiş olan ya da olmayan prosedürlerin toplanması, organizasyonu, sıralanması, saklanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, okunması, sorgulanması, kullanılması ya da benzeri yöntemler ile kişisel verilerin üzerinde gerçekleştirilen sunum, yayma, mutabakat veya ilişkilendirme, kısıtlama, silme veya imha gibi herhangi bir işlem veya işlem dizisi anlamına gelir.

 • İşleme sınırlandırması

  İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin, bu veriler üzerinde gelecekte yapılacak işlemleri sınırlamak amacıyla işaretlenmesidir.

 • Anonimleştirme

  Anonimleştirme kişisel verilerin, ek bilgi olmadan belirli bir kişiye atfedilemeyecek şekilde işlenmesidir. Bu tür ek bilgiler teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olmalı ve kişisel bilgilerin tanımlanmış veya tanımlanabilir bir doğal kişiye atanmasını engellemelidir.

 • Sorumlu ya da İşleme Sorumlusu

  Sorumlu ya da İşleme Sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesi ve kullanım amaçlarına karar verirken, tek başına ya da başkalarıyla birlikte hareket eden gerçek ya da tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum ya da organdır. Bu tür işlemlerin amaç ve araçlarının AB hukuku veya üye devletlerin yasaları tarafından belirlendiği hallerde, denetleyici veya tayinine ilişkin belirli kriterler, AB hukuku veya üye devletlerin yasaları uyarınca sağlanabilir.

 • İşlemci

  İşlemci, kişisel verileri sorumlu adına işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir kurumdur.

 • Alıcı 

  Alıcı, üçüncü şahıs olup olmadığına bakılmaksızın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kurum, ajans veya diğer tüzel kişidir. Bununla birlikte, belirli bir soruşturma göreviyle bağlantılı olarak AB hukuku veya üye devletlerin yasaları altında kişisel veriler alabilecek yetkililer, alıcı olarak kabul edilmez. 
 • Üçüncü taraf

  Üçüncü taraf; ilgili kişi, sorumlu, işleme sorumlusu veya işlemcinin ve kişisel verileri işlemek için sorumlu tarafından doğrudan yetkilendirilmiş kişilerin dışında bir gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, vücut veya organıdır.

 • Rıza Onayı

  Rıza, ilgili kişi tarafından gönüllü olarak verilmiş ve kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesine izin verdiğini gösteren her türlü açıklama ya da açıklayıcı doğrulama eylemidir. 

İşleme Sorumlusu Adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği Üye Devletlerinin diğer veri koruma yasaları ve veri koruma karakterinin diğer hükümleri kapsamında sorumlu kişi:

Jokey SE
August-Mittelsten-Scheid-Str. 23 
51688 Wipperfürth 
Phone: +49(0)2267/ 685 – 0 
E-mail: info@jokey.de 
Website: www.jokey.com

Veri Koruma Görevlisi Adresi

İşleme Sorumlusunun Veri Koruma Görevlisini adresi şöyledir:

Jokey Holding GmbH & Co. KG 
August-Mittelsten-Scheid-Str. 23 
51688 Wipperfürth 
Phone: +49(0)2261/ 544 – 1349 
E-mail: datenschutz@jokey.com 
Website: www.jokey.com

İlgili kişiler, herhangi bir veri konusu ya da veri koruma ile ilgili herhangi bir soru veya öneri için veri koruma görevlimizle irtibata geçebilir.

Çerezler

Jokey Grubunun internet sayfaları çerez kullanır. Çerezler, bir İnternet tarayıcısı üzerinden bir bilgisayar sisteminde saklanan ve kaydedilen metin dosyalarıdır.

Pek çok internet sitesi ve sunucusu çerez kullanmaktadır. Birçok çerez, çerez kimliğine sahiptir. Çerez kimliği, çerezlerin benzersiz olarak tanımlanmasını sağlayan bir tanımlayıcıdır. Bu kimlik, Internet sayfalarının ve sunucularının, çerezin depolandığı İnternet tarayıcısına atanabileceği bir dizeden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, bireyin tarayıcısını başka çerezleri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesine olanak tanır. Belirli bir web tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği tarafından tanınabilir ve tanımlanabilir.

Jokey Grubu çerezleri kullanarak, bu web sitesinin kullanıcılarına çerez olmadan mümkün olmayan daha kullanıcı dostu hizmetler sunabilir.

Çerez aracılığıyla web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı açısından optimize edilebilir. Çerezler, daha önce de belirttiğimiz gibi, web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde kimlik bilgilerini yeniden girmeye ihtiyaç duymaz çünkü bu işlem, web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan çerez tarafından yapılır. Başka bir örnek, çevrimiçi mağazadaki alışveriş sepeti çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği öğeleri bir çerez aracılığıyla hatırlar.

İlgili kişi, internet tarayıcısını uygun bir şekilde ayarlayarak web sitemiz aracılığıyla çerezlerin oluşturulmasını önleyebilir ve böylece çerezleri kalıcı olarak reddedebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılımlar aracılığıyla silinebilir. Bu işlem, tüm yaygın internet tarayıcılarında yapılabilir. İlgili kişi kullanılan İnternet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

Genel veri ve bilgilerin toplanması 

Jokey Grubunun web sitesi, siteye ilgili kişi veya bir otomatik sistem tarafından her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veri ve bilgiler sunucunun kayıt dosyalarında saklanır. Toplanan veri ve bilgiler; kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, bir erişim sistemini web sitemize yönlendiren web sitesi (referrer), web sitemizdeki bir erişim sistemi aracılığıyla erişilen alt web sayfaları, tarih ve saat, web sitelerine erişim süresi, İnternet Protokolü adresi (IP adresi), erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı durumunda kullanılan diğer benzer veriler ve bilgilerdir.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, Jokey Group ilgili kişi hakkında herhangi bir çıkarımda bulunmaz. Bunun yerine, web sitemizin içeriğinin doğru bir şekilde iletilmesi, web sitemizin içeriğinin optimize edilmesi ve tanıtımının yapılması, bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli işleyişinin sağlanması ve BT sistemlerimize bir saldırı olması durumunda kolluk görevlilerine yardımcı olmak ve gerekli verileri sağlamak için bu bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Anonim olarak toplanan bu veri ve bilgiler, Jokey Grubu tarafından istatistiksel olarak; ayrıca işlediğimiz kişisel veriler için mümkün olan en iyi koruma düzeyini sağlamak ve şirketimizde veri koruma ve veri güvenliğini artırmak amacıyla değerlendirilmektedir. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, ilgili kişi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

Bültenimize abonelik

Jokey Grubu'nun web sitesinde, kullanıcı grubumuzun bültenine abone olma fırsatı sunulmaktadır. Haber bülteni sipariş edildiğinde işleme sorumlusuna hangi kişisel verilerin iletileceği, bu amaçla kullanılan giriş ekranında belirlenir.

Jokey Grubu, şirketler grubunun teklifleri hakkında bir bülten ile müşterilerini ve iş ortaklarını düzenli aralıklarla bilgilendirir. Şirketimizin bülteni sadece ilgili kişi geçerli bir e-mail adresine sahipse ve bülten için kayıt yaptırmışsa alınabilir. Yasal nedenlerden ötürü, ilgili kişi tarafından girilen e-posta adresine çift taraflı giriş prosedürü kullanılarak önce bir onay e-postası gönderilecektir. Bu onay e-postası, ilgili kişinin e-posta adresinin sahibinin bültenin alınmasına izin verip vermediğini kontrol etmek için kullanılır.

Haber bültenine abone olunurken, kayıt sırasında ilgili kişinin kullandığı bilgisayar sisteminin IP adresi ve Internet Servis Sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan kayıt tarihi ve saati de tarafımızdan kaydedilir. Bu verilerin toplanması, ilgili bir kişinin e-posta adresinin daha sonraki bir tarihte (olası) kötüye kullanılmasının anlaşılması için gereklidir ve bu nedenle işleme sorumlusu için yasal koruma görevi görür.

Haber bültenine kayıt olma bağlamında toplanan kişisel bilgiler, sadece bültenimizi gönderme amacıyla kullanılacaktır. Haber bültenine veya teknik değişikliklere bağlı olarak, haber bülteni hizmetinin veya kayıt işleminin yapılması için gerekli olması halinde de bülten aboneleri e-posta ile bilgilendirilebilir. Haber bülteni hizmetinin bir parçası olarak toplanan kişisel veriler, üçüncü taraflara aktarılmaz. Bültenimize abonelik, ilgili kişi tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. İlgili kişinin haber bülteni için bize vermiş olduğu kişisel verilerin depolanması izni, herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Onayı iptal etmek amacıyla, her bültende ilgili bir link bulunmaktadır. Ayrıca, haber bülteni aboneliğinden herhangi bir zamanda, doğrudan işleme sorumlusunun web sitesi üzerinden çıkmak veya işleme sorumlusunu farklı bir şekilde bilgilendirmek de mümkündür.

Web sitesi üzerinden iletişim 

Yasal düzenlemeler nedeniyle, Jokey Grubu'nun internet sitesi, şirketimiz ile hızlı bağlantı kurmanın yanı sıra bizimle doğrudan iletişim sağlayan ve elektronik posta (e-posta adresi) adı verilen genel bir adresi de kapsayan bilgileri içermektedir. İlgili kişi işleme sorumlusuna e-postayla veya bir iletişim formu aracılığıyla ulaşırsa, ilgili kişi tarafından sağlanan kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Bir birey tarafından sorumluya gönüllü olarak aktarılan bu kişisel veriler, ilgili kişinin sisteme işlenmesi veya bu kişiyle bağlantıya geçilmesi amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler, üçüncü taraflara aktarılmaz.

Rutin silme ve kişisel verilerin bloke edilmesi

İşleme sorumlusu, ilgili kişinin kişisel verilerini, yalnızca depolama amacı için geçerli olan veya Avrupa direktifleri veya düzenlemeleri veya denetleyicinin yasa veya yönetmeliklerde yer alan diğer herhangi bir kanun koyucu tarafından belirlenen süre boyunca işler ve saklar.

Depolama amacı ortadan kalktığında veya Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri veya diğer ilgili yasa koyucuların öngördüğü depolama süresi dolduğunda, kişisel veriler yasal hükümlere göre rutin olarak bloke edilir veya silinir.

İlgili kişinin hakları

 • Doğrulama hakkı

  Her ilgili kişinin, işleme sorumlusunun kendisi ile ilgili kişisel verileri işleyip işlemediğini doğrulamak için, Avrupa düzenleyicileri ve yasa koyucuları tarafından tanınmış bir hakkı vardır. Etkilenen bir kişi bu onay hakkını kullanmak isterse, veri koruma görevlimiz veya işleme sorumlusunun başka bir çalışanıyla herhangi bir zamanda bağlantı kurabilir.

 • Bilgi talep hakkı

  Her ilgili kişinin, işleme sorumlusunun kendisi ile ilgili kaydedilmiş kişisel veriler hakkında bilgi talep etmek ve verilerin bir kopyasını istemek için, Avrupa düzenleyicileri ve yasa koyucuları tarafından tanınmış bir hakkı vardır. Ayrıca, Avrupa yasa koyucu ve düzenleyicileri, ilgili kişiye aşağıdaki bilgileri talep etme hakkı sağlamıştır: 

  • İşleme amacı
  • İşlenen kişisel verilerin kategorileri
  • Kişisel verilerin açıklandığı veya henüz açıklanmadığı alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar için
  • Mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirleme kriterleri
  • Kendisiyle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya sorumlu tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işleme itiraz etme hakkının varlığı
  • Denetim otoritesine şikayette bulunma hakkının varlığı
  • Kişisel veriler ilgili kişiden toplanmamışsa: Verilerin kaynağıyla ilgili tüm mevcut bilgiler
  • GDPR'nin Madde 22 (1) ve (4) 'ü uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere, otomatik karar alma sürecinin varlığı ve - en azından bu durumlarda - ilgili mantık hakkında anlamlı bilgiler ve bu işlemin ilgili kişi üzerindeki kapsamı ve tasarlanan etkisi

  Ek olarak ilgili kişi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığına dair bilgi talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda ilgili kişi, iletim ile bağlantılı olarak ilgili garantiler hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.
  Etkilenen bir kişi bu bilgi talep hakkını kullanmak isterse, veri koruma görevlimiz veya işleme sorumlusunun başka bir çalışanıyla herhangi bir zamanda bağlantı kurabilir.

 • Düzeltme hakkı

  Her ilgili kişinin, işleme sorumlusunun kendisi ile ilgili kaydedilmiş kişisel veriler hakkında bilgi talep etmek ve verilerin bir kopyasını istemek için, Avrupa düzenleyicileri ve yasa koyucuları tarafından tanınmış bir hakkı vardır. Ayrıca ilgili kişi, işlemin amaçlarını göz önünde bulundurarak tamamlayıcı bir beyanname dahil olmak üzere eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

  Etkilenen bir kişi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, veri koruma görevlimiz veya işleme sorumlusunun başka bir çalışanıyla herhangi bir zamanda bağlantı kurabilir.

 • Silme hakkı / Unutulma hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, aşağıdaki nedenlerden birinin yerine getirilmesi ve işleme gerek olmaması koşuluyla, işleme sorumlusunun kendisine ait kişisel verileri derhal silmesi için Avrupa Direktifleri ve Düzenleyicileri tarafından verilen bir hakka sahiptir:

  • Kişisel veriler, artık geçerli olmayan amaçlarla toplanmış veya işlenmişse.
  • İlgili kişi, GDPR'nin 6. Maddesi 1. Paragraf veya GSYİH'nın 9. Maddesi 2. Paragraf a bendi uyarınca rızasını geri çekmişse ve işleme için başka herhangi bir yasal dayanak yoksa.
  • İlgili kişi, DS-GVO 21. Maddesi 1. paragraf uyarınca işleme itiraz etmişse ve işlem için başka yasal dayanak yoksa; veya 21. Madde 2. paragraf uyarınca işleme itiraz etmişse.
  • Kişisel veriler yasa dışı bir şekilde işlenmişse.
  • Kişisel verilerin silinmesi, kontrolörün tabi olduğu AB hukuku ya da ulusal yasalar uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli ise.
  • Kişisel veriler, DS-GVO Madde 8 paragraf 1 uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili olarak toplanmıştır.


  Yukarıdaki nedenlerden biri geçerliyse ve ilgili kişi Jokey Grubu tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini başlatmak isterse, herhangi bir zamanda veri koruma görevlimize veya veri denetleyicisinin başka bir üyesine başvurulabilir. Jokey Grubunun veri koruma yetkilisi veya başka bir çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.

  Kişisel veriler, Jokey Grubu tarafından kamuya açıklanmışsa ve kurumsal grubumuz, kişisel veriyi, DS-GVO'nun 17. Maddesi paragraf 1 uyarınca sorumlu olan kişi olarak silmekle yükümlü ise Jokey Grubu, mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini göz önünde bulundurarak uygun önlemleri alır; ayrıca ilgili kişinin kişisel verilerini işleyen diğer işleme sorumlularını bu tür kişisel verilere bağlantılar veya bu kişisel verilerin kopyaları hakkında bilgilendirir. Jokey Grubunun veri koruma yetkilisi veya başka bir çalışanı, ilgili işlemlerin başlatılmasını sağlayacaktır.

 • İşleme sınırlandırması hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, aşağıdaki koşullardan birinin oluşması durumunda, işleme sorumlusunun kendisine ait kişisel verileri sınırlandırması için Avrupa Direktifleri ve Düzenleyicileri tarafından verilen bir hakka sahiptir:

  • Kişisel verilerin doğruluğuna, sorumlunun kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesini sağlayan bir süre dahilinde ilgili kişi tarafından itiraz edilmişse.
  • İşlem yasal değilse ve ilgili kişi kişisel verileri silmeyi reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını isterse.
  • Sorumlu, işlem yapmak için artık kişisel verilere ihtiyaç duymuyor, ancak ilgili kişi, yasal iddialar, kullanım veya savunma için bu verilere ihtiyaç duyuyorsa.
  • İlgili kişi işlemeye DS-GVO Madde 21 paragraf 1 uyarınca itiraz etmişse ve sorumlu kişinin meşru nedenlerinin, söz konusu kişininkilerden daha ağırlıklı olup olmadığı henüz belli değilse.


  Yukarıdaki koşullardan biri geçerliyse ve ilgili kişi Jokey Grubu tarafından saklanan kişisel verilerin sınırlandırılmasını başlatmak isterse, herhangi bir zamanda veri koruma görevlimize veya veri denetleyicisinin başka bir üyesine başvurulabilir. Jokey Grubunun veri koruma yetkilisi veya başka bir çalışanı, işleme sınırlandırılmasının başlatılmasını sağlayacaktır.

 • Veri iletim hakkı

  Her ilgili kişinin, işleme sorumlusunun kendisi ile ilgili kaydedilmiş kişisel verileri düzenli, anlaşılır ve otomatik olarak okunabilir bir tarzda kendisine iletilmesini talep etmek için, Avrupa düzenleyicileri ve yasa koyucuları tarafından tanınmış bir hakkı vardır. Ayrıca ilgili kişinin bu verileri, GDPR Madde 6 (1) (a) ya da Madde 9 (2) (a) uyarınca işleme tabi tutulması koşuluyla, otomatik işleme tabi tutulduğunda, GDPR'nin 6 (1) (b) Maddesi uyarınca düzenlenmiş bir sözleşme dahilinde tersi belirtilmedikçe, bir kamu yararı görevinin yerine getirilmesi için işlem yapılması gerekmedikçe ya da açık şiddet için kullanılmadıkça kişisel verilerin sağlandığı sorumlu tarafından engellenmeden sorumlu başka bir kişiye aktarma hakkı da vardır.

  Bunun dışında, GDPR'nin 20 (1) Maddesi uyarınca veri iletimi haklarının kullanılmasında, ilgili kişi, teknik olarak mümkün olduğu ve başkalarının hak ve özgürlüklerini etkilemediği sürece, kişisel verilerin doğrudan bir denetleyiciden diğerine aktarılmasını talep etme hakkına sahiptir.

  İlgili kişi veri iletimi hakkını kullanmak için, her zaman Jokey Grubu tarafından atanan veri koruma görevlisine veya başka bir çalışana başvurabilir.

 • İtiraz hakkı

  Her ilgili kişinin, işleme sorumlusunun kendisi ile ilgili kaydedilmiş kişisel verilere GDPR Madde 6 paragraf 1 e ya da f bendi uyarınca itiraz etmek için, Avrupa düzenleyicileri ve yasa koyucuları tarafından tanınmış bir hakkı vardır.

  Bir itiraz durumunda, Jokey Grubu, veri konusundaki çıkarların, hakların ve özgürlüklerin ötesine geçen işlem için meşru gerekçeler sunmadıkça veya işlemin yasal talepler dahilinde iddia, eylem veya savunma amaçlı olduğunu göstermedikçe, kişisel verilerinizi artık işlemeyecektir.

  Jokey Grubu, doğrudan pazarlama için kişisel verileri işliyorsa ilgili kişi, bu türden pazarlama faaliyetleri için kişisel verilerinin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. İlgili kişi verilerin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz etmişse, Jokey Grubu artık bu amaçlar için kişisel verileri işlemeyecektir.
  Buna ek olarak ilgili kişi, Jokey Grubu'nun, bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlı ya da GDPR Madde 89 (1) uyarınca istatistiksel amaçlarla yürüttüğü kişisel veri işlemlerine, kamu yararına bir görevi yerine getirmek için gerekli olmadıkları sürece kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle itiraz etme hakkına sahiptir.

  İlgili kişi itiraz hakkını kullanmak için, her zaman Jokey Grubu tarafından atanan veri koruma görevlisine veya başka bir çalışana başvurabilir. İlgili kişi ayrıca, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında, 2002/58 / EC sayılı Direktiften bağımsız olarak, teknik şartnamelere bağlı otomatik prosedürler yoluyla da itiraz hakkını kullanabilir.

 • Özel durumlarda otomatik kararlar

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, üzerinde yasal ya da benzer bir etkisi olan otomatik bir işleme dayalı bir karara, bu karar kişi ile sorumlu arasındaki sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli olmadığı; denetleyicinin tabi olduğu AB veya Üye Devlet mevzuatının izin verdiği ve mevzuatın haklar, özgürlükler ve meşru çıkarların korunması için yeterli olduğu; veya ilgili kişi tarafından münhasıran rıza gösterilmediği sürece, Avrupa direktif ve kanun koyucuları tarafından güvence altına alınan tabi olmama hakkına sahip olacaktır.

  İlgili kişi ile sorumlu arasında bir sözleşme imzalama veya yerine getirme kararı, ilgili kişinin açık rızasıyla alınır veya uygulanırsa, Jokey Grubu, ilgili kişinin hak ve özgürlüklerini ve meşru çıkarlarını korumak için uygun önlemleri alır. Bu önlemler asgari olarak kişinin sorumlu tarafında uygun kişilere ulaşma, kendi pozisyonunu ifade etme ve karara itiraz etme hakkını içerir.

  İlgili kişi otomatik kararlarla ilgili hakkını kullanmak isterse, veri koruma görevlimiz veya işleme sorumlusunun başka bir çalışanıyla herhangi bir zamanda bağlantı kurabilir.

 • Veri koruma iznini iptal etme hakkı

  Her ilgili kişinin, kendisi ile ilgili kaydedilmiş kişisel verilerin işlenmesi amacıyla sağladığı rızayı geri çekmek için, Avrupa düzenleyicileri ve yasa koyucuları tarafından tanınmış bir hakkı vardır.

  İlgili kişi rızasını geri çekme hakkını kullanmak isterse, veri koruma görevlimiz veya işleme sorumlusunun başka bir çalışanıyla herhangi bir zamanda bağlantı kurabilir.

 • Veri güvenliği denetleme kurumuna şikayet hakkı

  Kişisel bilgileri işlenen herkes, kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde işlenmediğini düşündüğü takdirde, Jokey Grubu’ndan sorumlu veri güvenliği denetleme kurumuna başvurma hakkına sahiptir. Yetkili veri güvenliği denetleme kurumunun iletişim bilgileri:

  Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
  Kavalleriestr. 2-4
  40213 Düsseldorf
  Tel.: 0211/38424-0
  Faks: 0211/38424-10
  E-posta: poststelle@ldi.nrw.de
Başvurularda ve başvuru sürecinde veri koruma 

İşleme sorumlusu, başvuru sürecinin işlenmesi amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşleme elektronik yöntemlerle de yapılabilir. Bu durum özellikle, başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik ortamda, örneğin e-posta yoluyla veya web sitesinde bulunan bir web formu aracılığıyla işleme sorumlusuna sunması durumunda geçerlidir. İşleme sorumlusu, başvuru sahibi ile istihdam sözleşmesi imzalarsa, iletilen veriler yasaya uygun olarak iş ilişkisi dahilinde saklanır. Sorumlu tarafından aday ile herhangi bir iş sözleşmesi yapılmazsa, başvuru belgeleri başvurunun reddinin açıklanmasından iki ay sonra, sorumlunun diğer yasal menfaatleri engellenmediği sürece, otomatik olarak silinir. Bu anlamda diğer yasal menfaatler, örneğin, Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki bir prosedürde ispat yükümlülüğüdür.

Matomo Kurulum ve Kullanım Gizlilik Politikası 

İşleme sorumlusu, Matomo bileşenini bu web sitesine entegre etmiştir. Matomo, web analizi için açık kaynaklı bir yazılım aracıdır. Web analizi, ziyaretçilerin web sitelerindeki davranışı hakkındaki verilerin toplanması ve analizidir. Bir web analizi aracı örneğin, ilgili bir kişinin hangi web sitesinden (referrer olarak adlandırılır) hangi web sitesine geldiğine, hangi web sitesinin alt sayfalarına eriştiğine veya hangi sıklıkta ve ne kadar süre boyunca bir alt sayfayı görüntülediğine dair bilgi toplar. Bir web analizi esas olarak bir web sitesini optimize etmek ve İnternet reklamcılığının maliyet-fayda analizi için kullanılır.

Yazılım sorumlunun sunucusunda çalıştırılır, veri koruma açısından hassas kayıt dosyaları sadece bu sunucuda saklanır.

Matomo bileşeninin amacı, web sitemizdeki ziyaretçi akışlarını analiz etmektir. Sorumlu, örneğin web sitemizdeki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporları derlemek için bu web sitesinin kullanımını değerlendirmek amacıyla elde edilen verileri ve bilgileri kullanır.

Matomo, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez koyar. Çerezlerin ne olduğu yukarıda açıklanmıştır. Çerez oluşturarak, web sitemizin kullanımını analiz etmemiz mümkün hale gelmektedir. Bu web sitesindeki bireysel sayfalardan biri ziyaret edildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, Matomo bileşeninin çevrimiçi analiz amacıyla sunucumuza otomatik olarak veri iletmesini sağlar. Bu teknik işlem sırasında örneğin ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını anlamamız için ilgili kişinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi sahibi oluruz.

Çerez, erişim zamanı, erişimin yapıldığı yer ve web sitemize yapılan ziyaret sıklığı gibi kişisel bilgileri depolar. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, ilgili kişinin kullandığı İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel bilgiler sunucumuza iletilir. Bu kişisel veriler tarafımızdan saklanır. Bu kişisel bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmayız.

Yukarıda belirtildiği gibi ilgili kişi, internet tarayıcısını uygun bir şekilde ayarlayarak web sitemiz aracılığıyla çerezlerin oluşturulmasını önleyebilir ve böylece çerezleri kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan internet tarayıcısının bu şekilde ayarlanması, Matomo'nun ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez koymasını da engeller. Ayrıca, Matomo tarafından önceden konmuş çerezler herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılımlar aracılığıyla silinebilir.

Daha fazla bilgi ve Matomo'nun ilgili gizlilik politikası matomo.org/privacy/ adresinde bulunabilir.

LiveZilla Kurulum ve Kullanım Gizlilik Politikası

Sorumlu, bu web sitesinin ziyaretçilerine canlı sohbet olanağı sağlar. Canlı sohbet LiveZilla yazılımı sayesinde gerçekleşir. Yazılım sorumlunun sunucusunda çalıştırılır.  Canlı sohbet, Jokey Grubu çalışanlarıyla gerçek zamanlı olarak yazılı iletişim sağlar.

LiveZilla, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez koyar. Bu çerez, ilgili kişinin girdilerini kaydetmek ve takma ismini tanımlamak için kullanılır. Bu çerez yardımıyla kullanıcı davranışının başka bir analizi yapılmaz. Sadece sohbet geçmişini ilgili kişi için hazır bulundurmaya yarar.

Buna karşılık, Jokey Grubu, ilgili kişiler tarafından yapılan sorgulamaların işlenmesini kolaylaştırmak için LiveZilla aracılığıyla sohbet geçmişini depolar. Veri koruma kanunu açısından hassas bu sohbet geçmişleri sadece sorumlunun sunucusunda saklanır.

İlgili kişi, kişisel verileri sağlamadan canlı sohbeti eksiksiz kullanabilir. İlgili kişi, kişisel verilerini sağlayıp sağlamayacağına kendisi karar verir.

Daha fazla bilgi ve LiveZilla'nın ilgili gizlilik politikası www.livezilla.net adresinde bulunabilir.

Yazı tipi hizmeti

Bu internet sayfasında Monotype GmbH’nın bir yazı tipi hizmeti olan „ www.fonts.com “ kullanılmaktadır. Bu internet sayfası her açıldığında, metinlerin belirli bir yazı tipinde görüntülenmesi için www.fonts.com sunucusundan dosya yüklenir. Bu esnada IP adresiniz www.fonts.com’un bir sunucusuna aktarılabilir ve sıradan web günlüğü çerçevesinde kaydedilebilir. Bu bilgilerin işlenmesi www.fonts.com’un sorumluluğundadır, ilgili şartlar ve ayarlama olanakları için lütfen www.fonts.com’un veri güvenliği ve gizlilik açıklamalarına bakınız. Veri güvenliği ve gizlilik açıklamalarına www.fonts.com/info/legal/privacy linkinden ulaşabilirsiniz.

İşlemenin yasal temeli

GDPR Madde 6 I (a), belirli bir amaca yönelik onay aldığımız işlemleri uygulamak için şirketimize yasal dayanak sağlar. Kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmek için, örneğin, malların tedariki için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi veya başka herhangi bir hizmetin veya işlemin sağlanması için gerekliyse, gerekli işlemlerin yapılması GDPR Madde 6 I (b)'ye tabidir. Aynı bent, örneğin, ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorgulamalarda, sözleşme öncesi önlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan işlemlerin yürütülmesi için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir zorunluluğa tabi ise, işlem GDPR Madde 6 I (c)'yi esas alır. Nadir durumlarda, ilgili kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Bu durum, örneğin, tesisimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması ve adı, yaşı, sağlık sigortası veya diğer hayati bilgilerin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi gerektiğinde geçerlidir. Bu durumda işlem GDPR Madde 6 I (d)'ye tabidir. Son olarak işlem GDPR Madde 6 I (f)'ye tabi olabilir. Bu yasal dayanak, ilgili kişinin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlükleri çiğnenmedikçe, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru çıkarlarını korumak için yapılması gerekli işlemleri ve yukarıdaki yasal dayanakların hiçbirinde yer almayan işlemlerin yapılmasını kapsar. Bu tür işlemlerde, özellikle Avrupa yasa koyucu tarafından özellikle belirtildiği için bize izin verilir. Bu bağlamda, ilgili kişinin sorumlunun müşterisi olması halinde meşru bir menfaatin kabul edilebileceği düşünülmüştür (GDPR 47. önergesi 2. cümle).

Denetleyicinin veya üçüncü tarafın izlediği işlemdeki meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi GDPR Madde 6 I (f)'ye tabi ise, tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın yararına işimizi yürütmek meşru menfaatimizdir.

Kişisel verilerin saklanma süresi

Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Süre aşımından sonra, sözleşmeyi yerine getirmek ya da bir sözleşme başlatmak için gerekli olmadıkça, ilgili veriler rutin olarak silinecektir.

Kişisel verilerin sağlanması için yasal veya sözleşme hükümleri; Sözleşmenin imzalanması için gereklilik; kişisel verileri sağlayan kişilerin yükümlülüğü; karşılıksızlığın olası sonuçları

Kişisel bilgilerin sağlanmasının kısmen yasal gereklilik olduğunu (vergi düzenlemeleri gibi) ya da sözleşme düzenlemelerinden (yüklenicinin detayları gibi) kaynaklanabileceğini bildiririz. Zaman zaman, bir sözleşmenin yapılabilmesi için ilgili bir kişinin bize daha sonra tarafımızca işlenmesi gereken kişisel veriler sağlaması gerekebilir. Örneğin ilgili kişi şirketimizin onunla bir sözleşme imzalayabilmesi için kişisel bilgilerini sağlamaya mecbur olabilir. Kişisel verilerin sağlanmaması, ilgili kişi ile yapılan sözleşmenin imzalanamayacağı anlamına gelir. İlgili kişi kişisel bilgilerini sağlamadan önce, veri koruma görevlimizle iletişime geçmelidir. Veri koruma görevlimiz, kişisel verilerin yasal açıdan veya sözleşme açısında gerekli olup olmadığına ya da kişisel verilerin sağlanmasına dair bir yükümlülüğün bulunması halinde ve kişisel verilerin sağlanamamasının neticesi olacaksa, sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığına dair ilgili kişiyi bilgilendirecektir.

Otomatik bir kararın varlığı 

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar vermekten kaçınırız