Gizlilik Politikası

Kullanıcılarımızın gizliliğinin korunmasını destekliyoruz. Bu nedenle, veri koruması Jokey Grubu için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. Esas olarak Jokey Grubunun web sayfalarını, herhangi bir şekilde kişisel verileri iletmeden kullanmak mümkündür. Ancak, bir kullanıcı, şirketimizin bazı özel hizmetlerinden web sitemiz yoluyla yararlanmak isterse, kişisel verilerin kullanılması gerekebilir. Kanunen zorunlu olmadığı halde kişisel verilerin kullanılmasını gerektiren durumlarda ilgili kişiden, rıza gösterdiğine dair bir onay talep ederiz.

İlgili kişinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliğine ve Jokey Grubu için geçerli ülkeye özgü gizlilik politikasına uygun olarak yapılır. Bu gizlilik politikası ile şirketimiz; topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel bilgilerin doğasını, kapsamını ve amacını kamuya duyurmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ilgili kişilere bu gizlilik politikası kapsamında hakları bildirilmektedir.

Verileri işlemekle sorumlu olan Jokey Grubu, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel veriler için mümkün olan en eksiksiz korumayı sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamaya koymuştur. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri iletimleri genelde güvenlik açıklarına sahip olabileceği için mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, ilgili kişiler bize kişisel verilerle örneğin posta gibi alternatif yollardan ulaştırma şansına da sahiptir.

Terim ve Tanımlar

Jokey Grubunun gizlilik politikası, Genel Veri Koruma Yönetmeliğini (DS-GVO) yürürlüğe sokmak için Avrupa direktifinin ve düzenleyici otoritenin kullandığı terminolojiye dayanmaktadır. Gizlilik politikamız, hem kamu hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için kolay okunur ve anlaşılır olmalıdır. Bu amaçla, öncelikle kullanılan terim ve tanımları açıklamak istiyoruz.

İşbu gizlilik politikasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:

 • Kişisel veriler
  Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan sonra "ilgili kişi" olarak anılacaktır) ilişkin herhangi bir bilgidir. "Tanımlanabilir" terimi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum bilgisi, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya bir ya da daha fazla belirleyici özellik gibi bir tanımlayıcı ile ilişkilendirilerek; fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği ifade edilen bir gerçek kişi anlamına gelir.
 • İlgili kişi
  İlgili kişi, kişisel verileri denetleyici tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişidir.
 • İşleme
  İşleme, otomatikleştirilmiş olan ya da olmayan prosedürlerin toplanması, organizasyonu, sıralanması, saklanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, okunması, sorgulanması, kullanılması ya da benzeri yöntemler ile kişisel verilerin üzerinde gerçekleştirilen sunum, yayma, mutabakat veya ilişkilendirme, kısıtlama, silme veya imha gibi herhangi bir işlem veya işlem dizisi anlamına gelir.
 • İşleme sınırlandırması
  İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin, bu veriler üzerinde gelecekte yapılacak işlemleri sınırlamak amacıyla işaretlenmesidir. 
 • Anonimleştirme
  Anonimleştirme kişisel verilerin, ek bilgi olmadan belirli bir kişiye atfedilemeyecek şekilde işlenmesidir. Bu tür ek bilgiler teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olmalı ve kişisel bilgilerin tanımlanmış veya tanımlanabilir bir doğal kişiye atanmasını engellemelidir.
 • Sorumlu ya da İşleme Sorumlusu
  Sorumlu ya da İşleme Sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesi ve kullanım amaçlarına karar verirken, tek başına ya da başkalarıyla birlikte hareket eden gerçek ya da tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum ya da organdır. Bu tür işlemlerin amaç ve araçlarının AB hukuku veya üye devletlerin yasaları tarafından belirlendiği hallerde, denetleyici veya tayinine ilişkin belirli kriterler, AB hukuku veya üye devletlerin yasaları uyarınca sağlanabilir.
 • İşlemci
  İşlemci, kişisel verileri sorumlu adına işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir kurumdur.
 • Alıcı
  Alıcı, üçüncü şahıs olup olmadığına bakılmaksızın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kurum, ajans veya diğer tüzel kişidir. Bununla birlikte, belirli bir soruşturma göreviyle bağlantılı olarak AB hukuku veya üye devletlerin yasaları altında kişisel veriler alabilecek yetkililer, alıcı olarak kabul edilmez.
 • Üçüncü taraf
  Üçüncü taraf; ilgili kişi, sorumlu, işleme sorumlusu veya işlemcinin ve kişisel verileri işlemek için sorumlu tarafından doğrudan yetkilendirilmiş kişilerin dışında bir gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, vücut veya organıdır.
 • Rıza Onayı
  Rıza, ilgili kişi tarafından gönüllü olarak verilmiş ve kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesine izin verdiğini gösteren her türlü açıklama ya da açıklayıcı doğrulama eylemidir.

İşleme Sorumlusu Adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği Üye Devletlerinin diğer veri koruma yasaları ve veri koruma karakterinin diğer hükümleri kapsamında sorumlu kişi:

Jokey SE
August-Mittelsten-Scheid-Str. 23 
51688 Wipperfürth 
Phone: +49 (0) 2267/ 685 – 0 
E-mail: info@jokey.de 
Website: www.jokey.com

Veri Koruma Görevlisi Adresi

İşleme Sorumlusunun Veri Koruma Görevlisini adresi şöyledir:

Jokey Holding GmbH & Co. KG 
August-Mittelsten-Scheid-Str. 23 
51688 Wipperfürth 
Phone: +49(0)2261/ 544 – 1349 
E-mail: datenschutz@jokey.com 
Website: www.jokey.com

İlgili kişiler, herhangi bir veri konusu ya da veri koruma ile ilgili herhangi bir soru veya öneri için veri koruma görevlimizle irtibata geçebilir.

Çerezler

Jokey Grubunun internet sayfaları çerez kullanır. Çerezler, bir İnternet tarayıcısı üzerinden bir bilgisayar sisteminde saklanan ve kaydedilen metin dosyalarıdır.

Pek çok internet sitesi ve sunucusu çerez kullanmaktadır. Birçok çerez, çerez kimliğine sahiptir. Çerez kimliği, çerezlerin benzersiz olarak tanımlanmasını sağlayan bir tanımlayıcıdır. Bu kimlik, Internet sayfalarının ve sunucularının, çerezin depolandığı İnternet tarayıcısına atanabileceği bir dizeden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, bireyin tarayıcısını başka çerezleri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesine olanak tanır. Belirli bir web tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği tarafından tanınabilir ve tanımlanabilir.

Jokey Grubu çerezleri kullanarak, bu web sitesinin kullanıcılarına çerez olmadan mümkün olmayan daha kullanıcı dostu hizmetler sunabilir.

Çerez aracılığıyla web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı açısından optimize edilebilir. Çerezler, daha önce de belirttiğimiz gibi, web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde kimlik bilgilerini yeniden girmeye ihtiyaç duymaz çünkü bu işlem, web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan çerez tarafından yapılır. Başka bir örnek, çevrimiçi mağazadaki alışveriş sepeti çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği öğeleri bir çerez aracılığıyla hatırlar.

İlgili kişi, internet tarayıcısını uygun bir şekilde ayarlayarak web sitemiz aracılığıyla çerezlerin oluşturulmasını önleyebilir ve böylece çerezleri kalıcı olarak reddedebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılımlar aracılığıyla silinebilir. Bu işlem, tüm yaygın internet tarayıcılarında yapılabilir. İlgili kişi kullanılan İnternet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

Genel veri ve bilgilerin toplanması

Jokey Grubunun web sitesi, siteye ilgili kişi veya bir otomatik sistem tarafından her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veri ve bilgiler sunucunun kayıt dosyalarında saklanır. Toplanan veri ve bilgiler; kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, bir erişim sistemini web sitemize yönlendiren web sitesi (referrer), web sitemizdeki bir erişim sistemi aracılığıyla erişilen alt web sayfaları, tarih ve saat, web sitelerine erişim süresi, İnternet Protokolü adresi (IP adresi), erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı durumunda kullanılan diğer benzer veriler ve bilgilerdir.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, Jokey Group ilgili kişi hakkında herhangi bir çıkarımda bulunmaz. Bunun yerine, web sitemizin içeriğinin doğru bir şekilde iletilmesi, web sitemizin içeriğinin optimize edilmesi ve tanıtımının yapılması, bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli işleyişinin sağlanması ve BT sistemlerimize bir saldırı olması durumunda kolluk görevlilerine yardımcı olmak ve gerekli verileri sağlamak için bu bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Anonim olarak toplanan bu veri ve bilgiler, Jokey Grubu tarafından istatistiksel olarak; ayrıca işlediğimiz kişisel veriler için mümkün olan en iyi koruma düzeyini sağlamak ve şirketimizde veri koruma ve veri güvenliğini artırmak amacıyla değerlendirilmektedir. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, ilgili kişi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

Bülten

(1) Onayınız ile, işleme sorumlusu için güncel ilginç teklifler hakkında bilgi alabileceğiniz, işletme sorumlusu bültenine abone olabilirsiniz. Sunulan ürün ve hizmetler, onay metninde sayılmaktadır.

(2) İşleme sorumlusu bültenine kayıt için, Double- Opt-in olarak adlandırılan yöntem kullanılmaktadır. Bunun anlamı, kaydınızdan sonra verilen E-Posta Adresine, bültenin gönderimini istediğinize dair sizden onay vermeniz istenen bir bir E-Posta gönderilecektir. Eğer kaydınızı 24 saat içerisinde onaylamazsanız, bilgileriniz kilitlenir ve bir ay sonra otomatik olarak silinir. Bunun dışında, veri işlemesinden sorumlu olan, her defasında kullanılan IP adresinizi ve kayıt ve onay zamanlarınızı kaydeder. Bu işlemin amacı, kaydınızı ispatlamak ve gerektiğinde kişisel verilerinizin kötüye kullanılmasını önlemektir.

(3) Bültenin gönderilebilmesi için zorunlu alan sadece e-posta adresinizdir. Diğer, özel işaretli verilerin girilmesi gönüllülük esasına dayanmaktadır ve size şahsen hitap edilebilmesi için kullanılmaktadır. Veri işlemesi sorumlusu, onaydan sonra e-posta adresinizi, bülten gönderilmesi amacıyla kaydeder. Yasal dayanak DSGVO (GDPR) madde 6 paragraf 1 S 1 nokta a’dır.

(4) Bültenin gönderimi konusundaki onayınızı her zaman iptal edebilir ve bülten alımını durdurabilirsiniz. İptali her bültende bulunan link üzerine tıklayarak veya E-Posta ile marketing@jokey.com adresine veya künyede verilmiş olan iletişim verilerine bir mesaj ile ilan edebilirsiniz.

(5) Veri işlemesi sorumlusu, bülten gönderiminde kullanıcı davranışınızın değerlendirildiğini belirtir. Bu değerlendirme için gönderilen e-postalarda, veri işlemesinden sorumlunun web sayfalarında kayıtlı bir pixellik resim dosyası gösteren, Web-Beacons veya Tracking-Pixel olarak adlandırılan araçlar kullanılmaktadır. Veri işlemesi sorumlusu, değerlendirme için, yukarıda anılan verileri ve web beaconlarını e-posta adresinizle ve kişisel bir kimlikle birbirine bağlar. Veriler sadece anonimleştirilmiş olarak toplanır, dolayısıyla kimlikler, sizin kişisel verilerinizle ilişkilendirilmez, kişisel bağlantı söz konusu değildir. Her e-posta içerisinde sunulan özel link üzerine tıklayarak veya veri işlenmesi sorumlusunu başka bir iletişim yolu üzerinden bilgilendirerek bu izlemeye her zaman itiraz edebilirsiniz. Bilgiler, bülteni abone ettiğiniz süre boyunca kaydedilecektir. Veri işlemesi sorumlusu, kullanıcı çıkışı sonrasında verileri tamamen istatistiksel ve anonim olarak kaydeder.

(6) Veri işlemesi sorumlusu, bülten gönderimleri için harici bir hizmet sağlayıcı kullanmaktadır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için, bu hizmet sağlayıcı ile özel bir sipariş veri işleme sözleşmesi gerçekleştirilmiştir. Veri işleme sorumlusu, şu anda aşağıdaki hizmet sağlayıcı ile birlikte çalışmaktadır:

CleverReach
CleverReach GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 43 26180
Rastede Tel.: +49 (0) 4402 97390-00
E-posta: info@cleverreach.com

CleverReach bülten üzerinden veri analizi hakkındaki bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/. Diğer bilgileri CleverReach’in aşağıdan ulaşılabilen https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ gizlilik politikasında bulabilirsiniz.

Web sitesi üzerinden iletişim

Yasal düzenlemeler nedeniyle, Jokey Grubu'nun internet sitesi, şirketimiz ile hızlı bağlantı kurmanın yanı sıra bizimle doğrudan iletişim sağlayan ve elektronik posta (e-posta adresi) adı verilen genel bir adresi de kapsayan bilgileri içermektedir. İlgili kişi işleme sorumlusuna e-postayla veya bir iletişim formu aracılığıyla ulaşırsa, ilgili kişi tarafından sağlanan kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Bir birey tarafından sorumluya gönüllü olarak aktarılan bu kişisel veriler, ilgili kişinin sisteme işlenmesi veya bu kişiyle bağlantıya geçilmesi amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler, üçüncü taraflara aktarılmaz.

Rutin silme ve kişisel verilerin bloke edilmesi

İşleme sorumlusu, ilgili kişinin kişisel verilerini, yalnızca depolama amacı için geçerli olan veya Avrupa direktifleri veya düzenlemeleri veya denetleyicinin yasa veya yönetmeliklerde yer alan diğer herhangi bir kanun koyucu tarafından belirlenen süre boyunca işler ve saklar.

Depolama amacı ortadan kalktığında veya Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri veya diğer ilgili yasa koyucuların öngördüğü depolama süresi dolduğunda, kişisel veriler yasal hükümlere göre rutin olarak bloke edilir veya silinir.

İlgili kişinin hakları

 • Doğrulama hakkı
  Her ilgili kişinin, işleme sorumlusunun kendisi ile ilgili kişisel verileri işleyip işlemediğini doğrulamak için, Avrupa düzenleyicileri ve yasa koyucuları tarafından tanınmış bir hakkı vardır. Etkilenen bir kişi bu onay hakkını kullanmak isterse, veri koruma görevlimiz veya işleme sorumlusunun başka bir çalışanıyla herhangi bir zamanda bağlantı kurabilir.
 • Bilgi talep hakkı
  Her ilgili kişinin, işleme sorumlusunun kendisi ile ilgili kaydedilmiş kişisel veriler hakkında bilgi talep etmek ve verilerin bir kopyasını istemek için, Avrupa düzenleyicileri ve yasa koyucuları tarafından tanınmış bir hakkı vardır. Ayrıca, Avrupa yasa koyucu ve düzenleyicileri, ilgili kişiye aşağıdaki bilgileri talep etme hakkı sağlamıştır:
  • İşleme amacı
  • İşlenen kişisel verilerin kategorileri
  • Kişisel verilerin açıklandığı veya henüz açıklanmadığı alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar için
  • Mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirleme kriterleri
  • Kendisiyle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya sorumlu tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işleme itiraz etme hakkının varlığı
  • Kişisel veriler ilgili kişiden toplanmamışsa: Verilerin kaynağıyla ilgili tüm mevcut bilgiler
  • GDPR'nin Madde 22 (1) ve (4) 'ü uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere, otomatik karar alma sürecinin varlığı ve - en azından bu durumlarda - ilgili mantık hakkında anlamlı bilgiler ve bu işlemin ilgili kişi üzerindeki kapsamı ve tasarlanan etkisi
  Ek olarak ilgili kişi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığına dair bilgi talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda ilgili kişi, iletim ile bağlantılı olarak ilgili garantiler hakkında bilgi alma hakkına sahiptir. Etkilenen bir kişi bu bilgi talep hakkını kullanmak isterse, veri koruma görevlimiz veya işleme sorumlusunun başka bir çalışanıyla herhangi bir zamanda bağlantı kurabilir.
 • Düzeltme hakkı
  Her ilgili kişinin, işleme sorumlusunun kendisi ile ilgili kaydedilmiş kişisel veriler hakkında bilgi talep etmek ve verilerin bir kopyasını istemek için, Avrupa düzenleyicileri ve yasa koyucuları tarafından tanınmış bir hakkı vardır. Ayrıca ilgili kişi, işlemin amaçlarını göz önünde bulundurarak tamamlayıcı bir beyanname dahil olmak üzere eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
  Etkilenen bir kişi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, veri koruma görevlimiz veya işleme sorumlusunun başka bir çalışanıyla herhangi bir zamanda bağlantı kurabilir.
 • Silme hakkı / Unutulma hakkı
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, aşağıdaki nedenlerden birinin yerine getirilmesi ve işleme gerek olmaması koşuluyla, işleme sorumlusunun kendisine ait kişisel verileri derhal silmesi için Avrupa Direktifleri ve Düzenleyicileri tarafından verilen bir hakka sahiptir:
  • Kişisel veriler, artık geçerli olmayan amaçlarla toplanmış veya işlenmişse.
  • İlgili kişi, GDPR'nin 6. Maddesi 1. Paragraf veya GSYİH'nın 9. Maddesi 2. Paragraf a bendi uyarınca rızasını geri çekmişse ve işleme için başka herhangi bir yasal dayanak yoksa.
  • İlgili kişi, DS-GVO 21. Maddesi 1. paragraf uyarınca işleme itiraz etmişse ve işlem için başka yasal dayanak yoksa; veya 21. Madde 2. paragraf uyarınca işleme itiraz etmişse.
  • Kişisel veriler yasa dışı bir şekilde işlenmişse.
  • Kişisel verilerin silinmesi, kontrolörün tabi olduğu AB hukuku ya da ulusal yasalar uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli ise.
  • Kişisel veriler, DS-GVO Madde 8 paragraf 1 uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili olarak toplanmıştır.
  Yukarıdaki nedenlerden biri geçerliyse ve ilgili kişi Jokey Grubu tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini başlatmak isterse, herhangi bir zamanda veri koruma görevlimize veya veri denetleyicisinin başka bir üyesine başvurulabilir. Jokey Grubunun veri koruma yetkilisi veya başka bir çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.
  Kişisel veriler, Jokey Grubu tarafından kamuya açıklanmışsa ve kurumsal grubumuz, kişisel veriyi, DS-GVO'nun 17. Maddesi paragraf 1 uyarınca sorumlu olan kişi olarak silmekle yükümlü ise Jokey Grubu, mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini göz önünde bulundurarak uygun önlemleri alır; ayrıca ilgili kişinin kişisel verilerini işleyen diğer işleme sorumlularını bu tür kişisel verilere bağlantılar veya bu kişisel verilerin kopyaları hakkında bilgilendirir. Jokey Grubunun veri koruma yetkilisi veya başka bir çalışanı, ilgili işlemlerin başlatılmasını sağlayacaktır.
 • İşleme sınırlandırması hakkı
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, aşağıdaki koşullardan birinin oluşması durumunda, işleme sorumlusunun kendisine ait kişisel verileri sınırlandırması için Avrupa Direktifleri ve Düzenleyicileri tarafından verilen bir hakka sahiptir:
  • Kişisel verilerin doğruluğuna, sorumlunun kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesini sağlayan bir süre dahilinde ilgili kişi tarafından itiraz edilmişse.
  • İşlem yasal değilse ve ilgili kişi kişisel verileri silmeyi reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını isterse.
  • Sorumlu, işlem yapmak için artık kişisel verilere ihtiyaç duymuyor, ancak ilgili kişi, yasal iddialar, kullanım veya savunma için bu verilere ihtiyaç duyuyorsa.
  • İlgili kişi işlemeye DS-GVO Madde 21 paragraf 1 uyarınca itiraz etmişse ve sorumlu kişinin meşru nedenlerinin, söz konusu kişininkilerden daha ağırlıklı olup olmadığı henüz belli değilse.
  Yukarıdaki koşullardan biri geçerliyse ve ilgili kişi Jokey Grubu tarafından saklanan kişisel verilerin sınırlandırılmasını başlatmak isterse, herhangi bir zamanda veri koruma görevlimize veya veri denetleyicisinin başka bir üyesine başvurulabilir. Jokey Grubunun veri koruma yetkilisi veya başka bir çalışanı, işleme sınırlandırılmasının başlatılmasını sağlayacaktır.
 • Veri iletim hakkı
  Her ilgili kişinin, işleme sorumlusunun kendisi ile ilgili kaydedilmiş kişisel verileri düzenli, anlaşılır ve otomatik olarak okunabilir bir tarzda kendisine iletilmesini talep etmek için, Avrupa düzenleyicileri ve yasa koyucuları tarafından tanınmış bir hakkı vardır. Ayrıca ilgili kişinin bu verileri, GDPR Madde 6 (1) (a) ya da Madde 9 (2) (a) uyarınca işleme tabi tutulması koşuluyla, otomatik işleme tabi tutulduğunda, GDPR'nin 6 (1) (b) Maddesi uyarınca düzenlenmiş bir sözleşme dahilinde tersi belirtilmedikçe, bir kamu yararı görevinin yerine getirilmesi için işlem yapılması gerekmedikçe ya da açık şiddet için kullanılmadıkça kişisel verilerin sağlandığı sorumlu tarafından engellenmeden sorumlu başka bir kişiye aktarma hakkı da vardır.
  Bunun dışında, GDPR'nin 20 (1) Maddesi uyarınca veri iletimi haklarının kullanılmasında, ilgili kişi, teknik olarak mümkün olduğu ve başkalarının hak ve özgürlüklerini etkilemediği sürece, kişisel verilerin doğrudan bir denetleyiciden diğerine aktarılmasını talep etme hakkına sahiptir.
  İlgili kişi veri iletimi hakkını kullanmak için, her zaman Jokey Grubu tarafından atanan veri koruma görevlisine veya başka bir çalışana başvurabilir.
 • İtiraz hakkı
  Her ilgili kişinin, işleme sorumlusunun kendisi ile ilgili kaydedilmiş kişisel verilere GDPR Madde 6 paragraf 1 e ya da f bendi uyarınca itiraz etmek için, Avrupa düzenleyicileri ve yasa koyucuları tarafından tanınmış bir hakkı vardır.
  Bir itiraz durumunda, Jokey Grubu, veri konusundaki çıkarların, hakların ve özgürlüklerin ötesine geçen işlem için meşru gerekçeler sunmadıkça veya işlemin yasal talepler dahilinde iddia, eylem veya savunma amaçlı olduğunu göstermedikçe, kişisel verilerinizi artık işlemeyecektir.
  Jokey Grubu, doğrudan pazarlama için kişisel verileri işliyorsa ilgili kişi, bu türden pazarlama faaliyetleri için kişisel verilerinin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. İlgili kişi verilerin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz etmişse, Jokey Grubu artık bu amaçlar için kişisel verileri işlemeyecektir.
  Buna ek olarak ilgili kişi, Jokey Grubu'nun, bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlı ya da GDPR Madde 89 (1) uyarınca istatistiksel amaçlarla yürüttüğü kişisel veri işlemlerine, kamu yararına bir görevi yerine getirmek için gerekli olmadıkları sürece kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle itiraz etme hakkına sahiptir.
  İlgili kişi itiraz hakkını kullanmak için, her zaman Jokey Grubu tarafından atanan veri koruma görevlisine veya başka bir çalışana başvurabilir. İlgili kişi ayrıca, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında, 2002/58 / EC sayılı Direktiften bağımsız olarak, teknik şartnamelere bağlı otomatik prosedürler yoluyla da itiraz hakkını kullanabilir.
 • Özel durumlarda otomatik kararlar
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, üzerinde yasal ya da benzer bir etkisi olan otomatik bir işleme dayalı bir karara, bu karar kişi ile sorumlu arasındaki sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli olmadığı; denetleyicinin tabi olduğu AB veya Üye Devlet mevzuatının izin verdiği ve mevzuatın haklar, özgürlükler ve meşru çıkarların korunması için yeterli olduğu; veya ilgili kişi tarafından münhasıran rıza gösterilmediği sürece, Avrupa direktif ve kanun koyucuları tarafından güvence altına alınan tabi olmama hakkına sahip olacaktır.
  İlgili kişi ile sorumlu arasında bir sözleşme imzalama veya yerine getirme kararı, ilgili kişinin açık rızasıyla alınır veya uygulanırsa, Jokey Grubu, ilgili kişinin hak ve özgürlüklerini ve meşru çıkarlarını korumak için uygun önlemleri alır. Bu önlemler asgari olarak kişinin sorumlu tarafında uygun kişilere ulaşma, kendi pozisyonunu ifade etme ve karara itiraz etme hakkını içerir.
  İlgili kişi otomatik kararlarla ilgili hakkını kullanmak isterse, veri koruma görevlimiz veya işleme sorumlusunun başka bir çalışanıyla herhangi bir zamanda bağlantı kurabilir.
 • Veri koruma iznini iptal etme hakkı
  Her ilgili kişinin, kendisi ile ilgili kaydedilmiş kişisel verilerin işlenmesi amacıyla sağladığı rızayı geri çekmek için, Avrupa düzenleyicileri ve yasa koyucuları tarafından tanınmış bir hakkı vardır.
  İlgili kişi rızasını geri çekme hakkını kullanmak isterse, veri koruma görevlimiz veya işleme sorumlusunun başka bir çalışanıyla herhangi bir zamanda bağlantı kurabilir.
 • Veri güvenliği denetleme kurumuna şikayet hakkı
  Kişisel bilgileri işlenen herkes, kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde işlenmediğini düşündüğü takdirde, Jokey Grubu’ndan sorumlu veri güvenliği denetleme kurumuna başvurma hakkına sahiptir. Yetkili veri güvenliği denetleme kurumunun iletişim bilgileri:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
Email: poststelle@ldi.nrw.de

Başvurularda ve başvuru sürecinde veri koruma

İşleme sorumlusu, başvuru sürecinin işlenmesi amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşleme elektronik yöntemlerle de yapılabilir. Bu durum özellikle, başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik ortamda, örneğin e-posta yoluyla veya web sitesinde bulunan bir web formu aracılığıyla işleme sorumlusuna sunması durumunda geçerlidir. İşleme sorumlusu, başvuru sahibi ile istihdam sözleşmesi imzalarsa, iletilen veriler yasaya uygun olarak iş ilişkisi dahilinde saklanır. Sorumlu tarafından aday ile herhangi bir iş sözleşmesi yapılmazsa, başvuru belgeleri başvurunun reddinin açıklanmasından iki ay sonra, sorumlunun diğer yasal menfaatleri engellenmediği sürece, otomatik olarak silinir. Bu anlamda diğer yasal menfaatler, örneğin, Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki bir prosedürde ispat yükümlülüğüdür.

Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics’in fonksiyonlarını kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland’tır.

Google Analytics “çerezler” kullanır. Bunlar, bilgisayarınızda kaydedilen ve bu web sitesinin sizin tarafınızdan kullanımının analizini mümkün kılan “çerez” (metin dosyaları) olarak adlandırılan dosyalardır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerezler tarafından üretilen bilgiler genelde Google’ın ABD’deki bir sunucusuna iletilir ve orada kaydedilir.

Google-Analytics çerezlerinin kaydı DSGVO madde 6 paragraf 1 nokta f’ye istinaden gerçekleşir. Web sitesi işleticisinin, kullanıcı davranışlarının analizi ve web sunumu ile reklamlarını optimize etmek konusunda meşru ilgisi vardır.

IP Anonimleştirmesi

Bu web sitesi üzerinde IP anonimleştirmesi fonksiyonunu aktive ettik. Böylece IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Topluluğu anlaşmasının diğer üye ülkelerinden ABD’ye gönderilmeden önce kısaltılır ve böylece anonimize edilir. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google bu web sitesinin işletmecisi adına bu bilgileri kullanarak bu web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi aktiviteleri hakkında raporlar oluşturmak ve web sitesi işleticisine web sitesi kullanımı ve internet kullanımı ile bağlantılı başka hizmetler sunmak üzere kullanacaktır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi Google’ın diğer verileri ile birleştirilmez.

Tarayıcı Eklentisi

Çerezlerin kaydedilmesini tarayıcı yazılımındaki ilgili bir ayarla önleyebilirsiniz; ancak bu durumda yerine göre bu web sitesinin tüm fonksiyonlarını tam kapsamı ile kullanamayabileceğinizi bilmenizi isteriz. Bunun haricinde, aşağıdaki linkten indirebileceğiniz tarayıcı eklentisini yükleyerek, çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanmanıza dayanan verilerin (IP adresiniz dahil) Google’a toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Veri toplanmasına itiraz

Aşağıdaki linke tıklayarak, kullanıcı verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını önleyebilirsiniz. Bu siteye sonradan yapacağınız ziyaretlerde verilerinizin toplanmasını önleyecek olan bir Opt-Out çerezi yerleştirilir: .

Kullanıcı bilgilerinin Google Analytics’te kullanımı ile ilgili daha fazla bilgiyi Google’ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Sipariş veri işleme

Google ile sipariş veri işleme konusunda bir sözleşme yaptık ve Google Analytics kullanımında Alman veri koruma kurumlarının katı kurallarını tamamen uyguluyoruz.

Google Analytics’te demografik özellikler

Bu web sitesi, Google Analytics'in “demografik özellikler” fonksiyonunu kullanmaktadır. Bununla sayfa ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgileri hakkında veriler içeren raporlar oluşturulabilir. Bu veriler Google’ın ilgi alanına dayalı reklamları ve harici sağlayıcıların ziyaretçi verilerine dayanmaktadır. Bu veriler belli bir kişi ile ilişkilendirilemez. Bu fonksiyonu her zaman Google hesabınızdaki reklam ayarları üzerinden deaktive edebilirsiniz veya “Veri toplanmasına itiraz” bölümünde gösterildiği gibi tamamen yasaklayabilirsiniz.

LiveZilla devreye alınması ve kullanımı konusundaki gizlilik politikası

İşlemeden sorumlu yer, bu internet sayfasının ziyaretçilerine bir canlı sohbet sunmaktadır. Canlı sohbet, LiveZilla yazılımının uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Yazılım, işlemeden sorumlunun sunucusunda çalıştırılmaktadır. Canlı sohbet, Jokey grubu çalışanları ile gerçek zamanlı yazılı iletişim imkanı sağlamaktadır.

LiveZilla, ilgili kişinin bilgi teknoloji sistemleri üzerinde bir çerez yerleştirir. Bu çerez, girişlerin kaydedilmesine ve ilgili kişinin anonimleştirilmiş halde tanımlanmasına yaramaktadır. Bu çerez yardımı ile kullanıcı davranışının başkaca analizi gerçekleştirilmemektedir. Sadece ilgili kişi için sohbet geçmişini tutmaya yaramaktadır.

Jokey grubu kendi tarafında, ilgili kişi tarafından yapılan taleplerin işlenmesi için LiveZilla aracılığı ile sohbet geçmişini kaydeder. Bu, belirli durumlarda veri güvenliği hukuku açısından hassas sohbet geçmişleri, sadece işlemeden sorumlunun sunucusu üzerinde saklanır.

İlgili kişi, canlı sohbeti kişisel verileri belirtmeden tam kapsamlı olarak kullanabilir. İlgili kişi, kendisi hakkındaki kişisel verileri ifşa etme konusunda bizzat karar verir.

Daha yakın bilgileri ve LiveZilla’nın geçerli gizlilik politikası www.livezilla.net altından görüntülenebilir.

YouTube

İşlemeden sorumlu, internet sunumu için YouTube kullanmaktadır. Burada söz konusu olan YouTube LLC’nin video portalıdır. 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, bundan sonrasında sadece “YouTube” adlandırılacaktır. YouTube, Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, bundan sonra sadece “Google” olarak anılacaktır, alt şirketidir. EU-US Privacy Shield sertifikasyonu ile (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), Google ve böylelikle de alt şirketi YouTube, verilerin ABD’de işlenmesi halinde de AB veri gizliliği yönetmeliklerine uyulacağını garanti eder. İşlemeden sorumlu, YouTube’u “gelişmiş veri koruma modu” ayarı altında, video gösterimlerini gerçekleştirebilmek için kullanır. “Gelişmiş veri koruma modu” ayarı, YouTube’un verilerine istinaden, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanacak verilerin ancak, bir videonun gerçekten başlatılması durumunda YouTube’un sunucusuna iletileceğini sağlamaktadır. Bu bağlantı, ilgili videoyu işlemeden sorumlunun internet sunumunda gösterebilmek için gereklidir. YouTube bu bağlamda en azından kullanıcının IP adresini, tarih ve saati ve kullanıcı tarafından ziyaret edilen internet adresini toplayacak ve işleyecektir. Ayrıca Google’ın reklam ağı “DoubleClick”e de bir bağlantı gerçekleştirilir. Bu internet sunumunun ziyaretçisi aynı zamanda YouTube üzerinde kullanıcı girişi yapmış ise YouTube bağlantı bilgilerini ziyaretçinin YouTube hesabı ile ilişkilendirir. Youtube, işlevsellik ve kullanıcı davranışının analizleri amacı ile internet tarayıcısı üzerinden kullanıcının son kullanıcı cihazında sürekli olarak çerezler kaydeder. Bunun hakkında daha fazla bilgi “Çerezler” noktası altında okunabilir. Google, kişisel verilerin işlenmesi ve kullanılması hakkındaki derinlemesine bilgiyi https://policies.google.com/privacyaltında sunmaktadır.

Google Web Fonts

Bu sayfa, yazı tiplerinin standart gösterimi için Google tarafından sunulan Web Fonts olarak adlandırılan yazı tiplerini kullanır. Sayfanın görüntülenmesi sırasında tarayıcınız, metinleri ve yazı tiplerini doğru görüntüleyebilmek için gerekli Web Fonts'larını tarayıcı önbelleğine yükler. Bu amaçla tarafınızca kullanılan tarayıcınızın Google sunucuları ile bağlantıya girmesi gerekmektedir. Google bu sayede, IP adresiniz üzerinden web sitemizin açıldığı konusunda bilgi alır. Google Web Fonts kullanımı, online sunumumuzun düzenli ve çekici bir biçimde gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Bu, DS-GVO madde 6 paragraf 1 nokta f'ye istinaden meşru bir ilgi teşkil etmektedir. Eğer tarayıcınız Web Fonts'ları desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından bir standart yazı kullanılır. Google Web Fonts hakkındaki diğer bilgileri https://developers.google.com/fonts/faq ve Google gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy/.

İşlemenin yasal dayanağı

Belli bir işleme amacı için bir onay aldığımız durumlarda DS-GVO’nun 6 I nokta a maddesi şirketimize yasal dayanak teşkil eder. Kişisel verilerin işlenmesi, örnek olarak malların sevkiyatı veya sair bir hizmet veya karşı hizmetin yerine getirilmesi gerekliliğinde olduğu gibi ilgili kişinin sözleşme tarafı olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli ise işleme madde 6 I nokta b DS-GVO’ya dayanır. Aynısı bu tarz sözleşme öncesi işlemlerin yerine getirilmesi için örnek olarak ürünlerimiz veya hizmetlerimize dair talepler için geçerlidir. Eğer şirketimiz, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren bir yükümlülüğe tabi ise bu durumda işleme DS-GVO madde 6 I nokta c temelindedir. Nadir durumlarda, ilgili kişinin veya başka bir doğal kişinin hayati menfaatlerinin korunması için kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Bu örnek olarak, bir ziyaretçinin bizim şirketimizde yaralanmış olması ve bunun üzerine adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer yaşamsal önemdeki bilgilerin bir doktora, bir hastaneye veya diğer üçüncü şahıslara verilmek zorunda olması durumundadır. Bu durumda işleme, DS-GVO madde 6 I nokta d’ye dayanırdı. Son olarak işleme süreçleri DS-GVO madde 6 I nokta f’ye dayanabilir. Eğer, ilgili kişinin temel hak ve hürriyetleri ağır basmadığı sürece, işleme şirketimizin veya bir üçüncü şahsın meşru menfaatlerini korumak için gerekli ise daha önce sıralanmış olan yasal dayanaklardan hiçbiri tarafından kapsanmayan işleme işlemleri bu yasal dayanağa temellendirilir. Bu tür işleme işlemleri, Avrupalı yasa koyucu tarafından özellikle atıfta bulunulmuş olması nedeni ile özellikle bizim için geçerlidir. Bu bağlamda, ilgili kişinin sorumlu kişinin müşterisi olması halinde meşru bir menfaatin üstlenilebileceği görüşünü benimsemiştir (Değerlendirme nedeni 47 Cümle 2 DS-GVO).

Sorumlu kişi veya üçüncü bir şahıs tarafından takip edilen işlemede meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi madde 6 I nokta f DS-GVO temelindeyse, meşru ilgimiz iş aktivitemizin kendi ve tüm çalışanlarımız ve ortaklarımızın refahı için gerçekleştirilmesidir.

Kişisel verilerin saklanma süresi

Kişisel verilerin saklama süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Bu sürenin dolmasından sonra ilgili veriler, eğer sözleşme gerçekleştirilmesi veya sözleşme kurulumu konusunda gerekli olmadıkları sürece, rutin olarak silinir.

Kişisel verilerin sunulmasına dair yasal / sözleşmesel düzenlemeler; sözleşme oluşturma için gereklilik; ilgili kişinin kişisel verileri sunma yükümlülüğü; sunmama durumunda olası sonuçlar

Kişisel verilerin sunulmasının kısmen yasal olarak da zorunlu olduğu (örn. vergi düzenlemeleri) veya sözleşme düzenlemeleri sonucunda (örn. sözleşme partnerine dair veriler) oluşabileceği hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Bir sözleşme oluşturulması için bazen bir ilgili kişinin bize daha sonra işlememiz gereken kişisel verilerini sağlaması gerekebilir. İlgili kişi örnek olarak, şirketimiz kendisiyle bir sözleşme oluşturduğunda, kişisel verilerini bize sunmakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sunulmaması, ilgili kişi ile sözleşme yapılamaması sonucunu doğuracak olurdu. İlgili kişinin kişisel verilerini bize iletmesinden önce, ilgili kişinin veri koruma görevlisine başvurması gerekecektir. Veri koruma görevlimiz ilgili kişiyi tekil vakalara bağlı olarak, kişisel verilerin yasal veya sözleşmesel olarak öngörülmesi veya sözleşmenin gerçekleştirilmesi için gerekliliği, kişisel verileri sunma zorunluluğunun mevcudiyeti ve kişisel verilerin sunulmamasının hangi sonuçları doğuracağı hakkında bilgilendirecektir.

Otomatik bir karar vermenin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak otomatik bir karar vermeyi kullanmıyoruz.