Izjava o zaštiti podataka

Podržavamo zaštitu privatne sfere svojih korisnika. Stoga zaštita podataka ima poseban značaj za Džokej grupu. Korišćenje internet stranica Džokej grupe moguće je, načelno, bez ikakvih navoda ličnih podataka. Ukoliko neko dotično lice želi da koristi posebne usluge naše kompanije preko naše internet stranice, mogla bi, međutim, da bude potrebna obrada ličnih podataka. Ukoliko je obrada ličnih podataka potrebna i ako za takvu obradu ne postoji zakonska osnova, generalno pribavljamo saglasnost dotičnog lica.

Obrada ličnih podataka, na primer imena, adrese, i-mejl adrese ili broja telefona dotičnog lica odvija se uvek u skladu sa osnovnom uredbom o zaštiti podataka I u saglasnosti sa nacionalno (pokrajinski) specifičnim odredbama o zaštiti podataka koje važe za Džokej grupu. Uz pomoć Izjave o zaštiti podataka, naša kompanija želi da informiše javnost o vrsti, obimu i svrsi ličnih podataka koje mi prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, dotična lica pomoću ove Izjave o zaštiti podataka bivaju obaveštena o pravima koja im pripadaju.

Za obradu podataka od strane odgovornih lica Džokej grupa je sprovela niz tehničkih i organizacionih mera, da bi obezbedila što je moguće kompletniju zaštitu ličnih podataka koji su obrađeni preko ove internet stranice. Ipak, prenos podataka preko interneta, u načelu, može da pokaže bezbednosne nedostatke, tako da apsolutna zaštita ne može da se garantuje. Iz toga razloga predmet je slobodnog ličnog opredeljenja svakog dotičnog lica, da li će podatke da nam dostavi na alternativne načine, na primer poštom.

Odredbe o pojmovima

Izjava o zaštiti podataka od strane Džokej grupe zasniva se na pojmovima koji su korišćeni od strane Evropskog zakonodavca koji izdaje direktive i uredbe pri izdavanju Osnovne uredbe o zaštiti podataka(DS-GVO). Naša Izjava o zaštiti podataka treba da bude jednostavno čitljiva i razumljiva za naše klijente i poslovne partnere. Da bismo to obezbedili, želimo da unapred objasnimo korišćene pojmove.

U Izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sledeće pojmove:

 • lični podaci

  Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje može da se identifikuje (u nastavku „dotično lice“). Kao lice koje može da se identifikuje posmatra se ono lice koje, direktno ili indirektno može da se identifikuje, pogotovo putem povezivanja sa nekim podatkom, kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, nekom onlajn-identifikacijom ili putem jednog ili više posebnih obeležja koja predstavljaju izraz fizičkog, fiziološkog, genetskog, psihičkog, ekonomskog, kulturnog ili socijalnog identiteta ovog fizičkog lica.

 • dotično lice

  Dotično lice je svako identifikovano fizičko lice ili lice koje može da se identifikuje, čije lične podatke obrađuje lice odgovorno za obradu.

 • Obrada

  Obrada je svaki proces, izveden uz pomoć ili bez automatizovanih postupaka ili čitav takav niz procesa u kontekstu ličnih podataka, kao što je prikupljanje, objedinjavanje, organizacija, klasifikacija, memorisanje, prilagođavanje ili izmena, iščitavanje, ispitivanje, upotreba, stavljanje na raspolaganje putem prenosa, distribucija ili neki drugi oblik pružanja, usklađivanje ili povezivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 • Ograničavanje obrade

  Ograničavanje obrade je obeležavanje memorisanih ličnih podataka sa ciljem da se njihova buduća obrada ograniči

 • Pseudonimizacija

  Pseudonimizacije je obrada ličnih podataka na način na koji lični podaci bez upotrebe dodatnih informacija ne mogu više da se povežu sa specifičnim dotičnim licem, ukoliko se te dodatne informacije čuvaju na poseban način i podležu tehničkim i organizacionim merama koje garantuju da se lični podaci ne povezuju sa identifikovanim fizičkim licem ili fizičkim licem koje može da se identifikuje.

 • Odgovorno lice ili za obradu odgovorno lice

  Odgovorno lice ili za obradu odgovorno lice je fizičko ili pravno lice, organ, institucija ili druga služba koja sama ili sa drugima odlučuje o svrsi i sredstvima obrade ličnih podataka. Ukoliko su svrhe ili sredstva ove obrade zadata pravom unije ili pravom država članica, odgovorno lice, odnosno određeni kriterijumi njegovog imenovanja, mogu da budu predviđeni pravom unije ili pravom država članica.

 • Lice koje obrađuje naloge

  Lice koje obrađuje naloge je fizičko ili pravno lice, organ, institucija ili druga služba koja obrađuje lične podatke po nalogu odgovornog lica.

 • Primalac

  Primalac je fizičko ili pravno lice, organ, institucija ili druga služba, kojoj se prezentuju lični podaci, nevezano za to, da li se pritom radi o trećem licu ili ne. Organi koji u okviru određenog naloga za pretragu, po pravu unije ili pravu država članica, eventualno prime podatke, međutim, ne važe za primaoce.

 • Treće lice

  Treće lice je fizičko ili pravno lice, organ, institucija ili druga služba, izuzev dotičnog lica, koji su od strane odgovornog lica, lica koje obrađuje naloge ili lica koja su pod neposrednom odgovornošću odgovornog lica ili lica koje obrađuje naloge, ovlašćena da obrađuju lične podatke.

 • Saglasnost

  Saglasnost je svaki od strane dotičnog lica dobrovoljno za određeni slučaj, na unifikovani način i jasno predat akt izraza volje, u obliku izjave ili neke druge nedvosmislene, potvrđujuće radnje, kojom dotično lice daje do znanja da je saglasno sa obradom ličnih podataka koji se odnose na nju. 

Adresa lica odgovornog za obradu

Odgovorno lice u smislu Osnovne uredbe o zaštiti podataka, drugih u državama članicama Evropske Unije važećih zakona o zaštiti podataka i drugih odredbi sa karakterom pravnih propozicija, vezano za zaštitu podataka je:

Jokey SE
August-Mittelsten-Scheid-Str. 23 
51688 Wipperfürth 
Phone: +49(0)2267/ 685 – 0 
E-mail: info@jokey.de 
Website: www.jokey.com

Adresa lica koje je zaduženo za zaštitu podataka

Lice koje je zaduženo za zaštitu podataka možete da kontaktirate na:

Jokey Holding GmbH & Co. KG 
August-Mittelsten-Scheid-Str. 23 
51688 Wipperfürth 
Phone: +49(0)2261/ 544 – 1349 
E-mail: datenschutz@jokey.com 
Website: www.jokey.com

Svako dotično lice može da se u svako doba, za sva pitanja i ideje vezano za zaštitu podataka, direktno obrati našem licu zaduženom za zaštitu podataka.

„Kolačići“

Internet stranice Džokej grupe koriste „kolačiće“. „Kolačići“ su tekstualne datoteke koje preko internet pretraživača mogu da se učitaju i memorišu na kompjuterskom sistemu.

Brojne internet stranice i serveri koriste „kolačiće“. Mnogi „kolačići“ sadrže takozvani nalog za „kolačiće“ (Cookie-ID). Nalog za „kolačiće“ jeste jasna oznaka za „kolačiće“. Ona se sastoji iz niza znakova putem kojeg internet stranice i serveri mogu da se povežu sa konkretnim pretraživačem na internetu u kojem je „kolačić“ memorisan. Ovo omogućuje posećenim stranicama na internetu i serverima da razlikuju individualni pretraživač dotičnog lica od drugih pretraživača na internetu koji sadrže „kolačiće“. Određeni pretraživač na internetu može da bude prepoznat i identifikovan preko egzaktnog naloga na „kolačićima“.

Upotrebom „kolačića“ Džokej grupa korisnicima ove stranice na internetu može da obezbedi usluge koje su pogodnije za korisnike, a koje bez „kolačića“ ne bi bile moguće.

Pomoću „kolačića“ informacije i ponude na našoj internet stranici mogu da se učine optimalnim u smislu potreba korisnika. „Kolačići“ nam omogućuju, kao što je već pomenuto, da prepoznamo naše korisnike na našoj internet stranici. Svrha ovog prepoznavanja je da se našim korisnicima olakša upotreba naše internet stranice. Korisnik internet stranice koja koristi „kolačiće“, na primer, ne mora da pri svakom posećivanju internet stranice iznova unosi svoje podatke za prijavljivanje, zato što to preuzima „kolačić“ sačuvan na internet stranici i na kompjuterskom sistemu korisnika. Dalji primer je „kolačić“ u potrošačkoj korpi onlajn prodavnice. Onlajn prodavnica preko „kolačića“ pamti artikle koje je kupac stavio u virtuelnu potrošačku korpu.

Dotično lice može da u svako doba spreči postavljanje “kolačića“ putem naše internet stranice, uz pomoć odgovarajuće postavke korišćenog internet pretraživača i da time trajno otkaže instalaciju „kolačića“. Pored toga, već postavljeni „kolačići“ u svako doba mogu da se izbrišu pomoću pretraživača na internetu i drugih softverskih programa. Ovo je moguće u svim uobičajenim pretraživačima na internetu. Ukoliko dotično lice deaktivira instalaciju „kolačića“ u upotrebljavanom pretraživaču na internetu, može eventualno da se desi da ne budu u punom obimu upotrebljive sve funkcije naše internet stranice.

Prikupljanje opštih podataka i informacija

Internet stranica Džokej grupe svakim učitavanjem internet stranice prikuplja putem dotičnog lica ili automatizovanog sistema niz opštih podataka i informacija. Ovi opšti podaci i informacije memorišu se u log-datoteke servera. Mogu da budu prikupljeni korišćeni tipovi pretraživača i verzije, operativni sistem koji koristi pristupajući sistem, internet stranica sa koje pristupajući sistem dospeva do naše internet stranice (takozvani “referrer”), podstranice veb stranica kojima, preko pristupajućeg sistema, upravlja naša internet stranica, datum i vreme pristupa na internet stranicu, adresa internet protokola (IP-adresa), pružalac internet usluga pristupajućeg sistema i ostali slični podaci i informacije koji služe otklanjanju opasnosti u slučaju napada na naše informaciono-tehnološke sisteme.

Pri upotrebi opštih podataka i informacija, Džokej grupa ne izvlači zaključke u vezi dotičnog lica. Informacije su potrebne da bi se sadržaji naše internet stranice korektno isporučili, da bi se sadržaji naše internet stranice, kao i reklama za istu, učinili optimalnim, da bi se obezbedila funkcionalnost naših informaciono-tehnoloških sistema i tehnike naših internet stranica, kao i da bi se organima za krivično gonjenje, u slučaju napada na naše IT-sisteme, na raspolaganje stavile informacije koje su neophodne za krivično gonjenje. Ove anonimno prikupljene podatke i informacije Džokej grupa, sa jedne strane, statistički analizira, a pored toga, sa ciljem unapređenja zaštite i bezbednosti podataka u našoj kompaniji, i konačno, da bi se obezbedio optimalno nivo zaštite za lične podatke koje mi obrađujemo. Anonimni podaci server log-datoteka memorišu se odvojeno od svih ličnih podataka koje je navelo dotično lice.

Pretplata na naš novinski list

Na internet stranici Džokej grupe korisnicima se pruža mogućnost da se pretplate na list naše korporativne grupe.  Koji lični podaci se dostavljaju pri porudžbini novinskog lista licu odgovornom za obradu, proizlazi iz u ove svrhe upotrebljavane maske za unos.

Džokej grupa informiše svoje klijente i poslovne partnere u redovnim razmacima u okviru novinskog lista o ponudama korporativne grupe. Novinski list naše kompanije dotično lice, u načelu, može da prima samo ako dotično lice raspolaže važećom i-mejl adresom i ako se registruje za isti. Na unetu i-mejl adresu koju je dotično lice inicijalno unelo za novinski list, iz pravnih razloga šalje se mejl u vidu potvrde u postupku Double-Opt-In. Ovaj mejl u vidu potvrde služi kao provera, da li je vlasnik i-mejl adrese, kao dotično lice, odobrio prijem novinskog lista.

Pri prijavljivanju za novinski list, nadalje, memorišemo IP-adresu koju zadaje pružalac internet usluga (Internet-Service-Provider (ISP)) kompjuterskog sistema koje dotično lice koristi u trenutku prijave, kao i datum i vreme prijave. Pribavljanje ovih podataka neophodno je da bi u nekom kasnijem trenutku mogla da se prati (eventualna) zloupotreba i-mejl adrese dotičnog lica, i stoga služi pravnoj zaštiti lica odgovornog za obradu podataka.

U okviru prijave za novinski list pribavljeni lični podaci koriste se isključivo za otpremu našeg novinskog lista. Osim toga, pretplatnici novinskog lista i-mejlom bi mogli da budu informisani, ukoliko je to potrebno za rad službe novinskog lista ili neku registraciju koja je vezana za to, kao što bi to mogao da bude slučaj pri izmenama u ponudi novinskog lista ili pri izmeni tehničkih karakteristika. Ne dolazi do prosleđivanja u okviru službe novinskog lista pribavljenih podataka trećim licima.  Pretplatu na naš novinski list dotično lice može u svako doba da otkaže. Saglasnost za memorisanje ličnih podataka koju nam je dalo dotično lice za otpremu novinskog lista može da se u svako doba opozove. Za svrhu opoziva saglasnosti u svakom novinskom listu nalazi se odgovarajući link. Nadalje, postoji mogućnost da se lice i direktno odjavi sa otpreme novinskog lista na internet stranici lica odgovornog za obradu, ili da se to licu odgovornom za obradu saopšti na drugi način.

Mogućnosti kontakta preko internet stranice

Internet stranica Džokej grupe sadrži, na osnovu zakonskih propisa, podatke koji omogućuju brzo stupanje u kontakt elektronskim putem sa našom kompanijom, kao i neposrednu komunikaciju sa nama, što takođe obuhvata opštu adresu takozvane elektronske pošte (i-mejl adresu). Ukoliko dotično lice stupi u kontakt i-mejlom ili preko formulara za uspostavljanje kontakta sa licem odgovornim za obradu, od dotičnog lica dostavljeni podaci bivaju automatski memorisani. Takvi, na dobrovoljnoj osnovi od dotičnog lica prikupljeni i licu odgovornom za obradu prosleđeni lični podaci memorišu se za svrhe obrade ili stupanja u kontakt sa dotičnim licem. Nema prosleđivanja ovih ličnih podataka trećim licima.

Rutinsko brisanje i blokiranje ličnih podataka

Za obradu odgovorno lice obrađuje i memoriše lične podatke dotičnog lica samo za period koji je potreban za ispunjavanje svrhe memorisanja, ili ukoliko je to predviđeno od strane Evropskog zakonodavca za direktive i uredbe ili nekog drugog zakonodavca, u zakonima i propisima kojima je obavezano lice za obradu podataka.

Ukoliko svrha memorisanja nestane ili istekne rok za memorisanje, propisan od strane Evropskog zakonodavca za direktive i uredbe ili nekog drugog nadležnog zakonodavca, lični podaci se rutinski i u skladu sa zakonskim propisima blokiraju ili brišu. .

Prava dotičnog lica

 • Pravo na potvrdu

  Svako dotično lice ima pravo koje mu pruža Evropski zakonodavac za direktive i uredbe, da od lica odgovornog za obradu podataka traži potvrdu o tome, da li se predmetni lični podaci obrađuju. Ukoliko neko dotično lice želi da iskoristi to pravo na potvrdu, može u svako doba da se za to obrati našem licu zaduženom za zaštitu podataka ili nekom drugom saradniku lica odgovornog za obradu.

 • Pravo na informaciju

  Svako lice koje je obuhvaćeno obradom ličnih podataka ima pravo koje mu pruža Evropski zakonodavac za direktive i uredbe, da u svako doba od lica odgovornog za obradu podataka primi besplatnu informaciju o njegovim memorisanim ličnim podacima i kopiju ove informacije. Nadalje, Evropski zakonodavac za direktive i uredbe omogućio je dotičnom licu izveštaj o sledećim informacijama:
   

  • o svrhama obrade
  • o kategorijama ličnih podataka koji se obrađuju
  • o primaocima ili kategorijama primaoca kojima se omogućavao uvid u lične podatke ili se još omogućava, posebno kada se radi o primaocima u zemljama koje nisu države članice ili pri međunarodnim organizacijama
  • ukoliko je to moguće, o planiranom roku na koji se lični podaci memorišu ili, ukoliko to nije moguće, kriterijumima za utvrđivanje ovog roka
  • o postojanju prava na korekciju ili brisanje ličnih podataka koji se odnose na njega ili na ograničenje obrade od strane odgovornog lica ili prava na prigovor u vezi ove obrade
  • o postojanju prava žalbe pri nadzornom organu
  • ako se lični podaci ne pribavljaju od dotičnog lica: o svim raspoloživim informacijama o poreklu podataka
  • o postojanju automatizovanog nalaženja rešenja, uključujući profilisanje, u skladu sa članom 22., stav 1. i 4. Osnovne uredbe o zaštiti podataka i – bar u ovim slučajevima – argumentovanih informacija o sadržanoj logici, kao i dometu i planiranim efektima takve obrade po dotično lice

  Nadalje, dotičnom licu pripada pravo na informaciju o tome da li se lični podaci prosleđuju u zemlju koja nije država članica ili nekoj međunarodnoj organizaciji.  Ukoliko je to slučaj, dotičnom licu, između ostalog, pripada pravo da dobije informaciju o prikladnim garancijama u kontekstu ovog prosleđivanja.

  Ako neko dotično lice želi da iskoristi to pravo na informaciju, u vezi ovoga može da se u svako doba obrati našem licu zaduženom za zaštitu podataka 

 • Pravo na korekciju

  Svako lice koje je obuhvaćeno obradom podataka ima od strane Evropskog zakonodavca za direktive i uredbe dato pravo da zahteva neodložnu korekciju predmetnih netačnih ličnih podataka. Nadalje, dotičnom licu pripada pravo, uzimajući u obzir svrhe obrade, da zahteva upotpunjavanje nepotpunih ličnih podataka – takođe putem dopunskog objašnjenja.

  Ukoliko neko dotično lice želi da iskoristi to pravo na potvrdu, može u svako doba da se za to obrati našem licu zaduženom za zaštitu podataka ili nekom drugom saradniku lica odgovornog za obradu.

 • Pravo na brisanje / Pravo na odlazak u zaborav

  Svako lice obuhvaćeno obradom podataka ima pravo, dato od strane Evropskog zakonodavca za direktive i uredbe, da od odgovornog lica zahteva da se predmetni lični podaci neodložno obrišu, ukoliko postoji neki od sledećih razloga, i ako obrada nije potrebna:

  • Lični podaci pribavljeni su za takve svrhe ili su obrađeni na neki drugi način, za koji više nisu neophodni.
  • Dotično lice opoziva svoju saglasnost, na koju se obrada, u skladu sa članom 6., stav 1., tačka a Osnovne uredbe o zaštiti podataka ili sa članom 9., stav 2., tačka a Osnovne uredbe o zaštiti podataka oslanjala, i nedostaje neki drugi pravni osnov za obradu.
  • Dotično lice, u skladu sa članom 21., stav 1. Osnovne uredbe o zaštiti podataka ulaže prigovor protiv obrade, i ne postoje prioritetni, opravdani razlozi za obradu, ili dotično lice ulaže u skladu sa članom 21., stav 2. Osnovne uredbe o zaštiti podataka prigovor protiv obrade.
  • Lični podaci nepropisno su obrađeni.
  • Brisanje ličnih podataka potrebno je za ispunjenje pravne obaveze po pravu unije ili po pravu država članica, prema kojem je obavezano lice odgovorno za obradu podataka. 
  • Lični podaci pribavljeni su vezano za ponuđene službe informacionog društva, u skladu sa članom 8., stav 1. Osnovne uredbe o zaštiti podataka.


  Ukoliko se radi o jednom od gore navedenih razloga, i dotično lice želi da da nalog za brisanje ličnih podataka koji su memorisani u Džokej grupi, u tom cilju može da se u svako doba obrati našem licu, zaduženom za zaštitu podataka ili nekom drugom saradniku lica odgovornog za obradu.  Lice zaduženo za obradu podataka u Džokej grupi ili neki drugi saradnik daće nalog da se zahtev za brisanje neodložno ispuni. 

  Ako su lični podaci od strane Džokej grupe objavljeni, ili ako je naša korporativna grupa kao odgovorno lice, u skladu sa članom 17., stav 1. Osnovne uredbe o zaštiti podataka u obavezi da izbriše lične podatke, Džokej grupa preduzima odgovarajuće mere, uzimajući u obzir raspoložive tehnologije i troškove implementacije, takođe tehničke prirode, da bi obavestila druga lica, odgovorna za obradu podataka koja obrađuju objavljene lične podatke da je dotično lice od ovih drugih lica, odgovornih za obradu podataka, zahtevalo brisanje svih linkova ka ovim ličnim podacima, kopije ili replikacije ovih ličnih podataka, ukoliko obrada nije potrebna.  Lice zaduženo za zaštitu podataka u Džokej grupi ili neki drugi saradnik u konkretnom slučaju daće nalog za preuzimanje potrebnih mera. .

 • Pravo na ograničavanje obrade  

  Svako lice obuhvaćeno obradom ličnih podataka ima pravo, odobreno od strane Evropskog zakonodavca za direktive i smernice da od odgovornog lica zahteva ograničavanje obrade, ako postoji jedan od sledećih preduslova:

  • Dotično lice osporava tačnost ličnih podataka, i to na period koji omogućuje odgovornom licu da proveri tačnost ličnih podataka.
  • Obrada je nepropisna, dotično lice odbija brisanje ličnih podatka i, umesto toga, zahteva ograničavanje upotrebe ličnih podataka.
  • Odgovornom licu lični podaci nisu više potrebni u svrhe obrade, međutim, dotičnom licu potrebni su za ostvarivanje, sprovođenje i odbranu pravnih zahteva.
  • Dotično lice uložilo je prigovor protiv obrade, u skladu sa članom 21., stav 1. Osnovne uredbe o zaštiti podataka, i još nije definisano, da li preovladavaju opravdani razlozi odgovornog lica nasuprot onima dotičnog lica.


  Ukoliko postoji jedan od gore navedenih preduslova i dotično lice želi da zahteva ograničavanje ličnih podataka koji su memorisani u Džokej grupi, u ovom cilju može da se u svako doba obrati našem licu, zaduženom za zaštitu podataka ili nekom drugom saradniku lica odgovornog za obradu.  Lice zaduženo za zaštitu podataka u Džokej grupi ili neki drugi saradnik daće nalog za ograničavanje obrade.

 • Pravo na prenosivost podataka  

  Svako lice obuhvaćeno obradom podataka ima pravo, odobreno od strane Evropskog zakonodavca za direktive i uredbe, da u strukturisanom, standardizovanom i mašinski čitljivom formatu dobije lične podatke koji se odnose na njega, koje je ono stavilo na raspolaganje odgovornom licu.  Osim toga, ono ima pravo da ove podatke prosledi nekom drugom odgovornom licu, bez sputavanja od strane odgovornog lica kojem su lični podaci stavljeni na raspolaganje, ukoliko obrada počiva na saglasnosti, u skladu sa članom 6., stav 1., tačka a Osnovne uredbe o zaštiti podataka ili sa članom 9., stav 2., tačka a Osnovne uredbe o zaštiti podataka, ili na nekom ugovoru, u skladu sa članom 6., stav 1., tačka b Osnovne uredbe o zaštiti podataka, i ako se obrada odvija uz pomoć automatizovanih postupaka, ukoliko obrada nije potrebna za obavljanje nekog zadatka koji je od javnog interesa ili se odvija u sklopu vršenja javne vlasti koja je preneta na odgovorno lice.

  Nadalje, dotično lice pri korišćenju svog prava na prenosivost podataka, u skladu sa članom 20., stav 1., Osnovne uredbe o zaštiti podataka, ima pravo da izdejstvuje da jedno odgovorno lice direktno prosledi lične podatke drugom odgovornom licu, ukoliko je to tehnički izvodljivo, i ukoliko se ovim ne ugrožavaju prava i slobode drugih lica.

  Za ostvarivanje prava na prenosivost podataka dotično lice u svako doba može da se obrati licu zaduženom od strane Džokej grupe za zaštitu podataka ili nekom drugom saradniku.

 • Pravo na prigovor

  Svako obradom podataka obuhvaćeno lice ima pravo, odobreno od strane Evropskog zakonodavca za direktive i uredbe, iz razloga koji proizlaze iz njihove posebne situacije, da u svako doba ulože prigovor protiv obrade ličnih podataka koji se odnose na njih, a koja se odvija na osnovu člana 6., stava 1., tačke e Osnovne uredbe o zaštiti podataka.

  U slučaju prigovora Džokej grupa više ne obrađuje lične podatke, izuzev ako možemo da dokažemo nužne, argumentovane razloge za obradu, koji odnose prevagu nad interesima, pravima i slobodama dotičnog lica, ili obrada, pak, služi ostvarivanju, sprovođenju i odbrani pravnih zahteva.

  Ukoliko Džokej grupa obrađuje podatke da bi sprovodila direktnu reklamu, dotično lice ima pravo da u svako doba uloži prigovor protiv obrade ličnih podataka u svrhe reklame takve prirode. Ukoliko dotično lice uloži prigovor protiv Džokej grupe radi obrade u svrhe reklame, Džokej grupa neće više da obrađuje lične podatke u ove svrhe.

  Pored toga, dotično lice ima pravo da, iz razloga koji proizlaze iz njegove posebne situacije uloži prigovor protiv obrade ličnih podataka koji se odnose na njega, a koja se u Džojek grupi odvija u naučne, istorijsko-istraživačke ili u statističke svrhe, u skladu sa članom 89., stav 1., Osnovne uredbe o zaštiti podataka, izuzev ako je takva obrada potrebna za ispunjenje zadatka u javnom interesu.

  Za sprovođenje prava na prigovor dotično lice može da se direktno obradi licu zaduženom za zaštitu podataka u Džokej grupi. Nadalje, dotičnom licu na raspolaganju stoji pravo da u kontekstu korišćenja usluga informacionog društva, nezavisno od direktive 2002/58/EZ, svoje pravo na prigovor sprovodi pomoću automatskih postupaka, pri kojima se upotrebljavaju tehničke specifikacije.

 • Automatizovane odluke u konkretnom slučaju

  Svako obradom ličnih podataka obuhvaćeno lice ima pravo, odobreno od strane Evropskog zakonodavca za direktive i uredbe, da ne bude podvrgnuto isključivo odluci koja počiva na automatskoj obradi, koje u odnosu prema njemu stvara pravno dejstvo ili ga na sličan način značajno ugrožava, ukoliko odluka nije potrebna za sklapanje ili realizaciju ugovora između dotičnog i odgovornog lica, ili ako ona nije dozvoljena na osnovu pravnih propisa unije ili država članica, koje je odgovorno lice obavezno da poštuje, i ako ti pravni propisi sadrže primerene mere za zaštitu prava i sloboda, kao i opravdanih interesa dotičnog lica, ili ako usledi izričitom saglasnošću dotičnog lica.

  Ako je odluka potrebna za sklapanje ili realizaciju ugovora između dotičnog i odgovornog lica, i ako usledi izričitom saglasnošću dotičnog lica, Džokej grupa preduzima odgovarajuće mere da zaštiti prava i slobode, kao i opravdane interese dotičnog lica, u šta spada bar pravo na iniciranje intervencije nekog subjekta na strani odgovornog lica, na izlaganje sopstvenog stanovišta i osporavanje odluke.

  Ukoliko dotično lice želi da ostvari prava vezano za automatizovane odluke, u tom cilju može da se u svako doba obrati našem licu, zaduženom za zaštitu podataka ili nekom drugom saradniku lica odgovornog za obradu.

 • Pravo na opoziv saglasnosti u vezi prava na zaštitu podataka

  Svako obradom ličnih podataka obuhvaćeno lice ima pravo, odobreno od strane Evropskog zakonodavca za direktive i uredbe, da u svako doba opozove saglasnost za obradu ličnih podataka.

  Ukoliko dotično lice želi da ostvari svoje pravo na opoziv saglasnosti, u tom cilju može da se u svako doba obrati našem licu, zaduženom za zaštitu podataka ili nekom drugom saradniku lica odgovornog za obradu.

 • Pravo na žalbu organu za zaštitu podataka

  Svako lice pogođeno obradom ličnih podataka ima pravo da kontaktira nadzornika za zaštitu podataka odgovornih za Jokey grupu ako verujete da je obrada vaših ličnih podataka nezakonita. Kontaktirajte nadležni nadzorni organ za zaštitu podataka:

  Predstavnik države za zaštitu podataka i slobodu informacija Nordrhine-Westfalen
  Kavalleriestr. 2-4
  40213 Dizeldorf
  Tel .: 0211 / 38424-0
  Faks: 0211 / 38424-10
  E-mail: poststelle@ldi.nrv.de
Zaštita podataka pri konkursima i u postupku u okviru konkursa

Za obradu odgovorno lice pribavlja i obrađuje lične podatke kandidata u svrhe odvijanja postupka konkursa. Obrada može da se odvija i elektronskim putem. Ovo je slučaj posebno ako kandidat licu odgovornom za obradu dostavlja odgovarajuću dokumentaciju za konkurs elektronskim putem, na primer mejlom ili preko veb formulara koji se nalazi na internet stranici.  Ako lice odgovorno za obradu sa kandidatom sklopi Ugovor o zaposlenju, prosleđeni podaci memorišu se u svrhe regulisanja radnog odnosa, uzimajući u obzir zakonske propise.  Ako lice odgovorno za obradu sa kandidatom ne sklopi Ugovor o zaposlenju, dokumentacija za konkurs automatski se briše dva meseca nakon dostavljanja odbijenice, ukoliko brisanju nisu suprotstavljeni neki drugi opravdani interesi lica odgovornog za obradu. Drugi opravdani interes, u ovom smislu, jeste, na primer, obaveza pružanja dokaza u postupku po Opštem zakonu o jednakom tretmanu (AGG).

Odredbe o zaštiti podataka u vezi upotrebe Matomo  

Za obradu odgovorno lice na internet stranici integrisalo je komponentu Matomo. Matomo je softverska alatka otvorenog izvora (Open-Source-Softwaretool) za veb analizu. Veb analiza je pribavljanje, skupljanje i razmatranje podataka o ponašanju posetilaca internet stranica. Alatka veb analize pribavlja, između ostalog, podatke o tome, sa koje internet stranice je dotično lice došlo na neku drugu internet stranicu (takozvani referer), koje podstranice neke internet stranice su otvarane, ili koliko često i na koji period provođenja vremena je posmatrana neka podstranica.  Veb analiza koristi se pretežno za optimizaciju internet stranice i za analizu troškova i koristi od reklame na internetu.

Softver radi na serveru lica odgovornog za obradu, log datoteke osetljive u pogledu pravne zaštite podataka memorišu se isključivo na ovom serveru.

Svrha Matomo-komponente je analiza priliva posetilaca na našoj internet strani. Za obradu odgovorno lice koristi pribavljene podatke i informacije, između ostalog, da bi analiziralo korišćenje ove internet stranice, da bi sastavljalo onlajn izveštaje koji pokazuju aktivnosti na našim internet stranicama.

Matomo postavlja „kolačić“ u informaciono-tehnološkom sistemu dotičnog lica.  Šta su „kolačići“, objašnjeno je već u gornjem delu teksta. Postavljanjem „kolačića“ omogućuje nam se analiza korišćenja naše internet stranice. Učitavanjem jedne od pojedinačnih stranica ove internet stranice internet pretraživaču na informaciono-tehnološkom sistemu dotičnog lica putem Matomo-komponente automatski se daje nalog da našem serveru dostavi podatke u svrhe onlajn analize. U okviru ovog tehničkog postupka stičemo saznanja o ličnim podacima, kao što je IP-adresa dotičnog lica, koja nam služi, između ostalog, da pratimo poreklo posetilaca i klikove.

Pomoću „kolačića“ memorišu se lične informacije, na primer vreme pristupa, mesto sa kojeg je pristup krenuo i učestalost poseta naše internet stranice. Pri svakoj poseti naših internet stranica lični podaci, uključujući IP-adrese internet priključka koji koristi dotično lice, prenose se na naš server. Ove lične podatke mi memorišemo. Ne prosleđujemo te lične podatke trećim licima.

Dotično lice može da u svako doba spreči postavljanje „kolačića“ putem naše internet stranice, kao što je već gore prikazano, pomoću odgovarajuće postavke korišćenog internet pretraživača i da time trajno otkaže postavljanje „kolačića“. Takva postavka korišćenog internet pretraživača takođe bi sprečila da Matomo postavi „kolačić“ na informaciono-tehnološkom sistemu dotičnog lica. Pored toga, „kolačić“ koji je već postavljen od strane Matoma može u svako doba da se izbriše preko internet pretraživača ili drugog softverskog programa.

Postavljanjem Opt-Out-„kolačića“, doduše, postoji mogućnost da dotično lice ne može više da u punom obimu koristi internet stranice lica odgovornog za obradu.

Dalje informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka Matoma mogu da se učitaju nahttps://matomo.org/privacy/.

Odredbe o zaštiti podataka u vezi korišćenja LiveZilla 

Za obradu odgovorno lice stavlja na raspolaganje posetiocima ove internet stranice Live-Chat. Live-Chat ostvaruje se implementacijom softvera LiveZilla. Softver radi na serveru lica odgovornog za obradu.  Live-Chat omogućuje pisanu komunikaciju svih zaposlenih Džoker grupe u realnom vremenu.

LiveZilla postavlja „kolačić“ na informaciono-tehnološkom sistemu dotičnog lica. Ovaj „kolačić“ služi za memorisanje zadatih podataka i pseudonimizirane identifikacije dotičnog lica. Pomoću ovog „kolačića“ ne odvija se dalja analiza ponašanja korisnika. On jedino služi tome da se tok ćaskanja drži spremnim za dotično lice.

Džokej grupa, sa svoje strane, memoriše tok ćaskanja putem LiveZilla, da bi omogućila obradu upita koje upućuju dotična lica. Ovi tokovi ćaskanja, koji mogu da budu osetljivi u smislu prava na zaštitu podataka, memorišu se isključivo na serveru lica odgovornog za obradu.

Dotično lice može da koristi Live-Chat u punom obimu, bez navođenja ličnih podataka. Dotično lice samo odlučuje da li će da obznanjuje svoje lične podatke.

Detaljnije informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka LiveZilla-e  mogu da se učitaju nahttps://www.livezila.net/.

Servis slova

Ova veb stranica koristi " www.fonts.com ", servis slova Monotype GmbH. Svaki put kada posjetite ovu veb stranicu, datoteke se učitavaju sa www.fonts.com servera da bi prikazali tekstove u određenom fontu. Njihova IP adresa se može preneti na server www.fonts.com i uskladištiti u okviru uobičajenog vebloga. Dalja obrada ovih informacija obavezuje www.fonts.com, jer odgovarajuće uslove i mogućnoti postavke molimo pogledajte u napomenama za zaštitu podataka www.fonts.com. Napomene za zaštitu privatnosti privatnosti se može naći pod linkom www.fonts.com/info/legal/privacy.

Pravni osnov obrade

Član 6 I, tačka a Osnovne uredbe o zaštiti podataka služi našoj kompaniji kao pravni osnov za procese obrade, pri kojima mi pribavljamo saglasnost za određenu svrhu obrade. Ukoliko je obrada ličnih podataka potrebna za realizaciju ugovora, čija je ugovorna strana dotično lice, kao što je to, na primer, slučaj kod procesa obrade koji su potrebni za isporuku robe ili pružanje neke druge usluge ili protivusluge, obrada počiva na članu 6 I, tačka b Osnovne uredbe o zaštiti podataka.  Isto važi za takve procese obrade koji su potrebni za sprovođenje predugovornih mera, na primer, u slučaju upita u vezi naših proizvoda ili usluga. Ukoliko ova kompanija ima pravnu obavezu kojom obrada ličnih podataka postaje potrebna, kao na primer pri izmirivanju poreskih obaveza, obrada se zasniva na članu 6 I, tačka c Osnovne uredbe o zaštiti podataka. U retkim slučajevima obrada ličnih podataka bi mogla da postane potrebna, da bi se zaštitili životni interesi dotičnog lica ili nekog drugog fizičkog lica. Ovo bi, na primer, bio slučaj kada bi neki posetilac u našoj kompaniji bio povređen, i kada bi potom njegovo ime, godište, podaci o zdravstvenom osiguranju i druge informacije od životnog značaja morale da budu prosleđene lekaru, bolnici ili nekom trećem licu. Tada bi se obrada zasnivala na članu 6. I, tačka d Osnovne uredbe o zaštiti podataka.  Na kraju bi procesi obrade mogli da se zasnivaju na članu 6. I, tačka f Osnovne uredbe o zaštiti podataka. Na ovoj pravnoj osnovi baziraju se procesi obrade koje ne obuhvata nijedan od prethodno navedenih pravnih osnova, kada je obrada potrebna radi zaštite opravdanog interesa naše kompanije ili trećeg lica, ukoliko ne preovladavaju interesi, osnovna prava i osnovne slobode dotičnog lica.  Takvi procesi obrade dozvoljeni su nam posebno zato što su specijalno pomenuti od strane Evropskog zakonodavca. On je utoliko zastupao stanovište da bi opravdani interes mogao da se prihvati, ako je dotično lice klijent odgovornog lica (osnov razmatranja 47., rečenica 2. Osnovne uredbe o zaštiti podataka).

Opravdani interesi za obradu, kojih se drži odgovorno ili neko treće lice

Ukoliko se obrada ličnih podataka bazira na članu 6 I, tačka f Osnovne uredbe o zaštiti podataka, naš opravdani interes je sprovođenje naše poslovne delatnosti u korist dobrobiti svih naših zaposlenih i naših deoničara.

Rok u kojem se memorišu lični podaci

Kriterijum za rok memorisanja ličnih podataka je odgovarajući zakonski propisan rok čuvanja. Po isteku roka, odgovarajući podaci rutinski se brišu, ukoliko nisu više potrebni za realizaciju ili iniciranje sklapanja ugovora.

Zakonski propisi ili ugovorne klauzule za stavljanje na raspolaganje ličnih podataka, neophodnost sklapanja ugovora; Obaveza dotičnog lica da stavi na raspolaganje lične podatke; moguće posledice odbijanja da se podaci stave na raspolaganje

Informišemo Vas o tome da je stavljanje na raspolaganje ličnih podataka delimično zakonski propisano (npr. poreski propisi) ili da može da proizlazi iz odredbi ugovora (npr. Podaci o ugovornom partneru). Između ostalog, za sklapanje ugovora može da bude potrebno da nam dotično lice na raspolaganje stavi lične podatke koje kasnije mi moramo da obradimo. Dotično lice je, na primer, obavezno da nam stavi na raspolaganje lične podatke, kada naša kompanija sa njim sklapa ugovor.  Odbijanje stavljanja na raspolaganje ličnih podataka imalo bi za posledicu da ugovor sa dotičnim licem ne bi mogao da bude sklopljen. Pre stavljanja na raspolaganje ličnih podataka od strane dotičnog lica, dotično lice mora da se obrati našem licu zaduženom za zaštitu podataka. Naše lice zaduženo za zaštitu podataka informiše dotično lice o tome da li je stavljanje na raspolaganje ličnih podataka zakonski ili ugovorom propisano ili je potrebno za sklapanje ugovora, da li postoji obaveza da se lični podaci stave na raspolaganje, i kakve posledice bi imalo odbijanje stavljanja na raspolaganje ličnih podataka.

The existence of an automated decision-making process 

Kao odgovorna kompanija, mi ne posežemo za automatskim sistemom nalaženja rešenja