System zgłaszania naruszeń Jokey

Chrońmy to, co jest dla nas ważne!

W Jokey przestrzeganie prawa i zasad – zwłaszcza naszych wewnętrznych (kodeks postępowania) – ma najwyższy priorytet. Sukces naszego przedsiębiorstwa bazuje na uczciwości i prawości. Te wartości są dla nas ważne – a wykroczenia przeciwko nim powinny być ścigane wszystkimi dostępnymi środkami.

Dlatego zgłoszenie naruszenia nie tylko świadczy o odwadze do dążenia do prawdy, lecz także strzeże to, co jest dla nas ważne: kulturę uczciwości i szacunku wobec wszystkich! Z tego względu chronimy osoby zgłaszające i ich pomocników – i nie tolerujemy jakiejkolwiek dyskryminacji wobec nich. Aby zdusić w zarodku obawy tego typu, istnieje również możliwość dokonywania zgłoszeń i komunikowania się w anonimowy sposób.

Zgłoszeń generalnie mogą dokonywać wszyscy pracownicy i partnerzy biznesowi firmy Jokey, jeśli posiadają oni informacje o istotnym naruszeniu zasad. Otrzymane zgłoszenia są przetwarzane niezależnie i traktowane poufnie. Ta zasada sprawiedliwego postępowania ze zgłoszeniami jest dla nas ważna. Chroni ona osoby zgłaszające, jak również osoby podejrzane i wszystkich, którzy pomagają wyjaśnić nieprawidłowości. Z tego względu w przypadku osób podejrzanych obowiązuje domniemanie niewinności, dopóki wykroczenie nie zostanie udowodnione. Wszystkie działania, mające na celu zbadanie sprawy, pozostają ściśle poufne.

W jaki sposób przetwarzamy zgłoszenie?

Po dokonaniu zgłoszenia zgłaszający otrzymuje potwierdzenie. Zgłoszenie jest dokładnie sprawdzane zgodnie z naszym kodeksem postępowania. Jeśli potrzebne są szczegółowe informacje, kontaktujemy się ze zgłaszającym. Dlatego prosimy, nawet w przypadku anonimowych zgłoszeń, o pozostawienie możliwości kontaktu. Jeśli pierwsza weryfikacja wykaże, że istnieje podejrzenie wykroczenia, wdrożone zostaną środki, mające na celu zbadanie sprawy. Następnie wyniki zostaną przeanalizowane i przeprowadzone zostaną odpowiednie działania zgodnie z wartościami naszej firmy.

A co w przypadku spraw lub opinii dotyczących produktów Jokey?

Prosimy o kontakt z obsługą klienta lub skorzystanie z naszego formularza kontaktowego.  Można znaleźć go tutaj. System zgłaszania naruszeń służy celowo do raportowania wykroczeń wobec obowiązujących zasad. 

Ale oczywiście chcemy ulepszać również nasze produkty i cenimy sobie wszelkie informacje zwrotne. Wszystkie sprawy są traktowane poufnie. Każda opinia pomaga nam poprawić naszą jakość!

Wysyłanie zgłoszenia w systemie zgłaszania naruszeń

Przegląd wszystkich możliwości kontaktu

System zgłaszania naruszeń Jokey udostępnia różne kanały raportowania potencjalnego nieprawidłowego zachowania pracowników.

Platforma dla zgłaszających naruszenia firmy Jokey

W celu skorzystania z na sto procent zabezpieczonej komunikacji można użyć tej zewnętrznej strony o wysokim poziomie zabezpieczeń. Tożsamość zgłaszającego i informacje są traktowane ściśle poufnie.

Rzecznik jest dostępny w celu bezstronnej i neutralnej weryfikacji przypadków naruszeń zgodności. Można skontaktować się z nim anonimowo. Jest on prawnie zobowiązany do tego, aby zapewnić osobie zgłaszającej anonimowość w stosunku do firmy Jokey do momentu, gdy zostanie zwolniony z tego obowiązku przez tę osobę zgłaszającą. Dane kontaktowe rzecznika:

h.formhals@formhals.com

Harald Formhals

Lenneper Straße 19
51688 Wipperfürth
Tel: +49 (0)2267 8855-0

Pytania i problemy często można wyjaśnić w szybki i łatwy sposób podczas poufnej rozmowy. W tym celu do dyspozycji jest zarówno zespół ds. zgodności grupy Jokey, jak również pełnomocnicy ds. zgodności w poszczególnych zakładach. Oczywiście można zgłaszać się także do swoich przełożonych.

Kodeks postępowania Jokey Group

Nasze wartości. Więcej niż tylko wytyczne.

Kluczowe wartości, takie jak rozsądne i praktyczne podejście, zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna, szacunek i uczciwość są silnie zakorzenione w kulturze naszej firmy. Wartości te mają swoje odbicie również w naszej codziennej działalności. Zgodne z prawem i odpowiedzialne postępowanie jest nieodzownym warunkiem naszej codziennej pracy i sukcesu naszej firmy. Nasze przedsiębiorstwo będzie istniało przez długi czas, tylko jeśli wszyscy będziemy dbali o atmosferę szacunku i zaufania. Każda osoba musi wykazać odpowiedzialność i przyjąć nasze wartości.

W tym celu opracowaliśmy wytyczne, które zostały wyjaśnione w poniższym kodeksie postępowania. Ten kodeks postępowania stanowi podstawę dla zachowań wszystkich pracowników, kierowników i członków zarządu Jokey Group.

Dzięki włączeniu zasad zawartych w tym kodeksie postępowania w naszą codzienną pracę dążymy do długofalowego, odpowiedzialnego prowadzenia działalności i wnoszenia pozytywnego wkładu w życie społeczeństwa.

Przestrzeganie praw człowieka i traktowanie wszystkich pracowników z szacunkiem i w sprawiedliwy sposób jest dla czymś oczywistym.

Chcemy tworzyć środowisko pracy wolne od dyskryminacji i charakteryzujące się sprawiedliwością, w którym wszyscy pracownicy niezależnie od płci, koloru skóry, narodowości, religii czy orientacji seksualnej obdarzani są takim samym szacunkiem i mają równe szanse.

Zdecydowanie odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji, rasistowskiego zachowania i molestowania. Zakaz dyskryminacji obowiązuje również w ramach współpracy pracowników między sobą.

Nasi pracownicy powinni pracować w otoczeniu, w którym mogą korzystać ze swoich praw, bez obaw o represje.

Oznacza to również, że wypłacamy godziwe wynagrodzenie i przestrzegamy czasu pracy zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju.

Nasz firma potępia i odrzuca wszelkie formy nowoczesnego niewolnictwa. Pod pojęciem „nowoczesnego niewolnictwa” rozumiemy wyzyskiwanie ludzi poprzez pracę przymusową, handel ludźmi, niewolę za długi, wymuszoną pracę i pracę dzieci, a także każdą formę fizycznego lub psychicznego znęcania się.

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników mają dla nas najwyższy priorytet. Dążmy do tego, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy, w którym unika się wypadków i obrażeń. Wszyscy pracownicy ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie wyznaczonych środków bezpieczeństwa, noszenie środków ochrony indywidualnej i zgłaszanie zagrożeń.

Oferujemy regularne szkolenia (obowiązkowe) dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w celu podniesienia świadomości pracowników w tych kwestiach.

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko naturalne. Dlatego działania zgodne z zasadami ochrony środowiska są centralnym elementem kultury naszej firmy. Jesteśmy przekonani, że sukces przedsiębiorstwa nie jest możliwy bez ekologicznych działań zgodnych z duchem zrównoważonego rozwoju.

Dlatego stale włączamy nowe środki i weryfikujemy aktualne, aby ograniczyć nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dotyczy to naszych działań jako firmy, ale też działań naszych pracowników i bezpośredniego wpływu na środowisko naszych poszczególnych zakładów.

Jokey opowiada się za uczciwą konkurencją i odrzuca wszelkie formy korupcji oraz nieuczciwych praktyk biznesowych. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących konkurencji i dbamy o przejrzystość oraz prawość naszych działań. Korupcja podkopuje zaufanie naszych klientów, dostawców i osób w naszej firmie oraz zagraża naszej prawości i reputacji. 

Nasza firma zakazuje wszelkich form łapówkarstwa i zapewniania lub uzyskiwania korzyści w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne, klientów, dostawców lub innych partnerów biznesowych. Jest to dla nas nie tylko obowiązek prawny, lecz również zasada etyczna.

Korupcja często występuje na skutek konfliktu interesów. Ważne jest, aby wszyscy pracownicy ujawniali potencjalne konflikty interesów i unikali ich, ponieważ mogłyby zakłócić one prawość podejmowanych przez nas decyzji. Konflikty interesów mogą pojawiać się, jeśli interesy osobiste kolidują z interesami firmy. 

Wszyscy pracownicy muszą stanowczo oddzielić swoje zobowiązania wobec firmy od interesów osobistych.

Wypełniamy nasze obowiązki w zakresie prewencji prania pieniędzy i nie bierzemy udziału w transakcjach, które służą ukrywaniu wartości majątkowych pozyskanych na skutek przestępstwa lub nielegalnych działań.

Przed podjęciem kontaktów biznesowych sprawdzamy naszych potencjalnych partnerów pod kątem ich tożsamości i porządności. Ponadto sprawdzamy naszych partnerów biznesowych pod kątem ewentualnych list sankcyjnych. Przepisowo dokumentujemy transakcje biznesowe.

Poufność informacji biznesowych i danych osobowych ma dla nas duże znaczenie. Za zachowanie tej poufności odpowiadają wszyscy pracownicy.

Ochrona danych klientów i tajemnic biznesowych oraz danych pracowników jest kluczowa dla budowania zaufania w naszej grupie. Dlatego ustalamy jasne wytyczne w zakresie postępowania z informacjami wrażliwymi.

Oczekujemy od naszych pracowników, że będą okazywać szacunek i zachowywać się w koleżeński sposób w stosunku do wszystkich współpracowników, klientów, dostawców i partnerów biznesowych. Nie tolerujemy żadnego rodzaju dyskryminacji, mobbingu ani molestowania.

Wspólnie tworzymy środowisko pracy, które docenia różnorodność współpracowników, klientów, dostawców i partnerów biznesowych i w którym wszyscy mają możliwość rozwinięcia swojego pełnego potencjału.

Nasza firma zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw, rozporządzeń i przepisów urzędowych, które mają zastosowanie w przypadku naszej działalności.

Przestrzegamy przepisów podatkowych, prawa pracy, wymogów środowiskowych i wszystkich innych ważnych regulacji.

Starannie wybieramy naszych dostawców i partnerów i preferujemy tych, którzy również stosują odpowiednie praktyki społeczne i środowiskowe. Podczas wyboru naszych dostawców bierzemy pod uwagę nie tylko czynniki ekonomiczne, lecz także to, czy przestrzegają oni standardów etycznych i czy przyjmują odpowiedzialność pod kątem praw człowieka i ochrony środowiska.

Promujemy kulturę otwartej komunikacji i zachęcamy naszych pracowników do zgłaszania potencjalnych naruszeń naszych zasad lub regulacji prawnych.

W tym celu na naszej stronie internetowej www.jokey.com umieściliśmy specjalne przekierowanie do opracowanej przez nas platformy dla osób, które chcą zwrócić nam uwagę na coś lub zgłosić naruszenie. Ma to na celu zapewnienie efektywnej i w razie potrzeby całkowicie anonimowej komunikacji. Chronimy osoby zgłaszające i zapewniamy procedury do poufnego i odpowiedniego traktowania zgłoszeń.

Otwarta komunikacja i dialog pomiędzy pracownikami, kierownikami i zarządem firmy mają decydujące znaczenie dla identyfikacji problemów i ciągłej poprawy naszej codziennej wspólnej pracy.

Compliance Team

Masz jakieś pytania?

Chętnie Ci pomożemy.