Systém Jokey pro oznamovatele

Chraňte, co je pro nás důležité!

U Jokey má dodržování zákonů a pravidel nejvyšší prioritu. To zahrnuje zejména naše interní zásady (Code of Conduct). Úspěch našeho podniku se zakládá na čestnosti a integritě. Tyto hodnoty jsou pro nás důležité – a jejich porušení by mělo být stíháno všemi nezbytnými prostředky.

Proto upozornění na nějaké porušení neukazuje jen cennou odvahu k pravdě – nýbrž chrání to, co je pro nás důležité. Kultura čestnosti a respektu pro všechny! Proto chráníme také oznamovatele/oznamovatelky a pomáhající osoby – a nestrpíme žádná jejich znevýhodňování. Abychom takovou starost již v zárodku potlačili, existuje i možnost anonymních hlášení a komunikace. 

Obecně mohou všichni zaměstnanci nebo obchodní partneři Jokey takové upozornění podat, jestliže se o nějakém relevantním porušení pravidel dozvědí. S příchozími upozorněními bude zacházeno nezávisle a důvěrně. Zásada férového postupu je pro nás důležitá. Chrání ty, kteří upozornění podají, ale i ty, jichž se to týká a všechny, kteří pomáhají chybné chování objasnit. Pro dotčené platí proto presumpce neviny až do doby prokázání porušení. A všechna vyšetřování se dějí přísně důvěrně.

Jak vaše oznámení zpracováváme?

Po odevzdání upozornění obdržíte potvrzení přijetí. Vaše oznámení je důkladně a v souladu s naším Code of Conduct prověřeno. Pokud jsou potřebné další informace, kontaktujeme vás. Proto vás prosíme, abyste i při anonymním oznámení zanechali možnost kontaktu. Pokud by první zhodnocení ukázalo na podezření z porušení, bude zahájeno vyšetřování. Následně budou vyhodnoceny výsledky a učiněna vhodná opatření ve smyslu našich podnikových hodnot.

Máte nějaké přání nebo zpětnou vazbu k nějakému produktu Jokey?

Obraťte se prosím na náš zákaznický servis nebo využijte náš kontaktní formulář. Ten najdete zde. Systém pro oznamovatele slouží cíleně k ohlášení upozornění na porušení pravidel.

Ale i u našich produktů bychom se chtěli samozřejmě zlepšovat a vážíme si vaší zpětné vazby. Všechna přání jsou posuzována důvěrně. Vaše mínění nám pomáhá zvyšovat naši kvalitu!

Odevzdat oznámení do systému pro oznamovatele

Všechny možnosti kontaktu v přehledu

Systém pro oznamovatele Jokey poskytuje různé kanály, aby bylo možno nahlásit potenciální chybné chování zaměstnanců/zaměstnankyň.

Jokey Whistleblower platforma

Pro garantovanou chráněnou komunikaci můžete využít tuto externí a zvlášť zajištěnou stránku. Vaše identita a informace zůstanou přísně důvěrné.

Ombudsman je tady, aby případy compliance posuzoval nestranně a neutrálně. Můžete ho kontaktovat anonymně. Je právně povinen k tomu, aby zachoval anonymitu oznamovatele vůči Jokey, až do doby, kdy jí bude vámi zbaven. Ombudsmana lze zastihnout na:

h.formhals@formhals.com

Harald Formhals

Lenneper Straße 19
51688 Wipperfürth
Tel: +49 (0)2267 8855-0

Dotazy a problémy mohou být často vyjasněny rychle a nekomplikovaně v důvěrném rozhovoru. K tomu máte k dispozici jak Compliance-tým skupiny Jokey, tak také Compliance-pověřené osoby v příslušných závodech. Samozřejmě se můžete také obrátit na své nadřízené.

Code of Conduct of the Jokey Group

Naše hodnoty. Mnohem víc než jen normativní hodnoty.

Centrální hodnoty, jako vztah k domovské půdě, udržitelnost, sociální uvědomění si odpovědnosti, respekt a čestnost jsou pevně zakotveny v naší podnikové kultuře. Tyto hodnoty se odráží také v našem každodenním obchodě. Zákonné a odpovědně uvědomělé jednání je nezbytným předpokladem pro naši každodenní práci a náš podnikatelský úspěch. Náš podnik bude dlouhodobě existovat jen tehdy, jestliže budeme všichni zažívat respekt a důvěru. Každý jednotlivec má převzít odpovědnost a naše hodnoty vnitřně prohloubit.

K tomu jsme vyvinuli směrnice, které budou vysvětleny v následném Code of Conduct. Tento Code of Conduct tvoří základ pro chování všech zaměstnanců, vedoucích pracovníků a statutárních zástupců Jokey Group.

Integrací principů obsažených v tomto Code of Conduct do naší každodenní práce usilujeme o to, abychom jednali dlouhodobě, vědomi si své odpovědnosti a přispěli společnosti pozitivně.

Pro nás je samozřejmostí, že jsou lidská práva dodržována a se všemi zaměstnanci se zachází férově a s respektem.

Chtěli bychom vytvořit pracovní prostředí bez diskriminace, utvářené fairness, v němž dostanou všichni zaměstnanci nezávisle na pohlaví, barvě kůže, národnosti, náboženství nebo sexuální orientaci stejný respekt a stejné šance.

Odmítáme jakoukoliv formu diskriminace, rasistického chování nebo obtěžování. Zákaz diskriminace je platný i ve spolupráci zaměstnanců mezi sebou.

Naši zaměstnanci mají pracovat v prostředí, ve kterém mohou vnímat svá práva, aniž by museli mít strach z represálií.

K tomu patří i to, že vyplácíme přiměřené mzdy a pracovní doby odpovídají národně platnému právu.

Náš podnik odsuzuje a odmítá jakoukoliv formu moderního otroctví. Pod moderním otroctvím rozumíme vykořisťování lidí formou nucené práce, obchodování s lidmi, dluhové otroctví, vynucenou práci a dětskou práci, jakož i každou formu fyzického či psychického týrání.

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců má pro nás nejvyšší prioritu. Snažíme se zajistit bezpečné pracovní prostředí, v němž se vyhýbáme nehodám a zraněním. Všichni zaměstnanci mají odpovědnost za dodržování předepsaných bezpečnostních opatření, nošení osobních ochranných pomůcek a hlášení bezpečnostních rizik.

Nabízíme pravidelná (povinná) školení k bezpečnosti práce a ochraně zdraví, abychom posílili uvědomělost zaměstnanců ve vztahu k těmto tématům.

Jsme si vědomi své odpovědnosti za životní prostředí. Chování v souladu s životním prostředím je proto centrálním prvkem naší podnikové kultury. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že podnikatelský úspěch není možný bez udržitelného ekologického chování.

Proto integrujeme kontinuálně nová opatření a ověřujeme stávající, abychom svůj negativní vliv na životní prostředí omezili. To platí pro naše obchodní jednání, ale i pro jednání našich zaměstnanců a bezprostřední vliv na životní prostředí našich jednotlivých pracovišť.

Jokey ručí za férovou konkurenci a odmítá jakoukoliv formu korupce nebo nekalých obchodních praktik. Spoléháme na všechny platné zákony a předpisy o konkurenci a předpokládáme transparentnost a integritu pro naše obchody. Korupce pohřbívá důvěru našich zákazníků, dodavatelů a společnosti v našem podniku a ohrožuje naši integritu a reputaci. 

Náš podnik zakazuje jakoukoliv formu podplácení nebo zvýhodňování vůči veřejným činitelům, zákazníkům, dodavatelům nebo jiným obchodním partnerům. Není to pro nás jen právní příkaz, nýbrž i etický princip.

Korupce vzniká často následkem střetu zájmů. Je důležité, aby všichni zaměstnanci odhalovali možné střety zájmů a zabránili těmto střetům zájmům, které by mohly poškodit integritu našeho rozhodování. Střety zájmů mohou vzniknout, jestliže osobní zájmy kolidují se zájmy podniku.

Všichni zaměstnanci musí jasně oddělovat své závazky vůči podniku od svých osobních zájmů.

Plníme své povinnosti k prevenci praní špinavých peněz a nezúčastňujeme se transakcí, které slouží k zastírání kriminálních nebo ilegálně získaných majetkových hodnot.

Před navázáním obchodních vztahů prověřujeme naše potenciální partnery z hlediska jejich identity a serióznosti. Dále porovnáváme naše obchodní partnery s případnými seznamy sankcí. Průběhy obchodu povinně dokumentujeme.

Pro nás je důvěrnost obchodních informací a osobních dat velkým přínosem. Zajistit tuto důvěru je odpovědností všech zaměstnanců.

Ochrana dat zákazníků a obchodních tajemství, jakož i dat zaměstnanců je esenciální pro důvěru v naši skupinu. Proto sestavujeme jasné směrnice pro zacházení s citlivými informacemi.

Od svých zaměstnanců očekáváme uctivé a kolegiální chování vůči všem kolegům, zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům. Diskriminace, mobbing nebo obtěžování jakéhokoliv druhu nebude tolerováno.

Společně vytváříme pracovní prostředí, které ocení rozmanitost kolegů, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů a v němž mají všichni možnost rozvíjet svůj plný potenciál.

Náš podnik se zavazuje dodržovat všechny platné zákony, všechna nařízení a všechny úřední předpisy, které jsou použitelné pro náš obchod.

Řídíme se daňovými předpisy, pracovními zákony, předpisy na ochranu životního prostředí a všemi ostatními relevantními ustanoveními.

Své dodavatele a partnery vybíráme pečlivě a upřednostňujeme takové, kteří mají také sociální a ekologicky uvědomělé praktiky. Výběr našich dodavatelů se nezakládá jen na ekonomických faktorech, nýbrž i na jejich dodržování etických standardů a odpovědnosti ve vztahu k lidským právům a ochraně životního prostředí.

Podporujeme otevřenou kulturu komunikace a povzbuzujeme své zaměstnance k tomu, aby možné přestupky proti našim zásadám nebo právním úpravám hlásili.

Za tímto účelem máme na našich webových stránkách www.jokey.com zřízen speciální odkaz na námi vyvinutou platformu pro oznamovatele a whistleblowery, aby se zajistila efektivní a, pokud bude požadováno, zcela anonymní komunikace. Chráníme oznamovatele a používáme proces pro důvěrné a přiměřené jednání s oznamovateli.

Otevřená komunikace a dialog mezi zaměstnanci, vedoucími pracovníky a podnikovým vedením je rozhodující pro identifikaci problémů a kontinuální zlepšování naší každodenní společné práce.

Compliance Team

Máte otázky?

Rádi Vám pomůžeme.