Prohlášení o ochraně dat

Podporujeme ochranu soukromí našich uživatelů. Proto klade skupina Jokey obzvláště velký důraz na ochranu dat. Používání internetových stránek skupiny Jokey je možné zásadně bez udání osobních dat. Pokud by chtěla dotčená osoba užívat zvláštní služby naší firmy prostřednictvím našich internetových stránek, mohlo by být zpracování osobních dat nutné. Je-li zpracování osobních dat nutné a není-li pro takové zpracování žádný zákonný podklad, vyžádáme si obvykle od dotčené osoby její souhlas.

Zpracování osobních dat, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla dotčené osoby, probíhá vždy v souladu se základním nařízením o ochraně dat a v souladu se specifickými národními ustanoveními o ochraně dat platnými pro skupinu Jokey. Tímto prohlášením o ochraně dat by naše firma chtěla veřejnost informovat o způsobu, rozsahu a účelu námi zjišťovaných, používaných a zpracovávaných osobních dat. Dále budou dotčeným osobám v prohlášení o ochraně dat vysvětlena jejich práva.

Skupina Jokey zavedla jako odpovědná za zpracovávání řadu technických a organizačních opatření pro zajištění maximální ochrany osobních dat zpracovávaných prostřednictvím našich internetových stránek. Přenos dat po internetu může i přesto znamenat určité bezpečnostní riziko, takže není možné zajistit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu je na každé dotčené osobě, zda nám osobní data sdělí jiným alternativním způsobem, například poštou.

Vysvětlivky pojmů

Prohlášení o ochraně dat skupiny Jokey spočívá na pojmech, které byly použity Evropským orgánem vydávajícím směrnice a nařízení při vydání základního nařízení o ochraně dat (DS-GVO). Naše prohlášení o ochraně dat by mělo být srozumitelné a pochopitelné jak pro veřejnost, tak i pro naše zákazníky a obchodní partnery.  Abychom to zajistili, vysvětlíme vám nejprve použité pojmy.   

V tomto prohlášení o ochraně dat jsou mimo jiné použity následující pojmy:

 • Osobní data

  Osobní data jsou veškeré informace vztahující se na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu (dále „dotčená osoba“). Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, především přiřazením k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o místu, online identifikátoru nebo k jednomu či několika zvláštním znakům, které charakterizují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 • Dotčená osoba

  Dotčenou osobou je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní data budou zpracovávána osobou odpovědnou za zpracovávání.

 • Zpracovávání

  „Zpracováním“ je každý proces prováděný s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo sled procesů v souvislosti s osobními daty, jako je jejich zjišťování, zaznamenávání, organizace, třídění, ukládání, úprava, změna, sběr, dotazování, používání, poskytování sdělováním, šířením nebo jiné předávání, porovnání nebo propojování, omezování, mazání nebo odstraňování.

 • Omezení zpracování

  Omezení zpracovávání je označení uložených osobních dat s cílem omezit jejich budoucí zpracovávání.

 • Pseudonymizace

  Pseudonymizací se rozumí zpracovávání osobních dat způsobem, kterým už nebudou moci být osobní data přiřazena specifické dotčené osobě bez použití dalších informací, pokud jsou tyto další informace uchovávány zvlášť a podléhají technickým a organizačním opatřením, kterými se zajistí, aby nebyla osobní data přiřazena identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • Odpovědná osoba nebo osoba odpovědná za zpracování

  Odpovědná osoba nebo osoba odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný orgán, které samostatně nebo společně s jinými rozhodují o účelech a prostředcích zpracovávání osobních dat. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracovávání nařízeny právem unie nebo právem členských států, pak může být odpovědná osoba, popřípadě určitá kritéria jejího jmenování určena dle práva unie nebo práva členských států.

 • Zpracovatel zakázky

  Zpracovatel zakázky je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení anebo jiný orgán, kteří zpracovávají osobní data z pověření odpovědné osoby.

 • Příjemce

  Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný orgán, které jsou osobní data poskytnuta nezávisle na tom, zda se u ní jedná o třetí osobu nebo ne. Úřady, které v rámci určitého pověření na prozkoumání dle práva unie nebo práva členských států pravděpodobně osobní data získají, se považují za příjemce.

 • Třetí osoba

  Třetí osobou je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný orgán, mimo dotčenou osobu, odpovědnou osobu, zpracovatele zakázky a osob, které jsou pověřeny na přímou odpovědnost odpovědné osoby nebo zpracovatele zakázky, zpracovávat osobní data.

 • Souhlas

  Souhlas je každé prohlášení dotčené osoby poskytnuté dobrovolně pro určitý případ, informovaným způsobem, jasně a srozumitelně, formou prohlášení nebo jiným jednoznačně potvrzujícím úkonem, kterým dotčená osoba potvrdí, že rozumí a souhlasí se zpracováváním osobních dat. 

Adresa osoby odpovědné za zpracovávání 

Odpovědnou osobou ve smyslu základního nařízení o ochraně dat, jiných zákonů na ochranu dat platných v členských státech Evropské unie a jiných ustanovení, která mají charakter práva na ochranu dat, je:

Jokey SE
August-Mittelsten-Scheid-Str. 23 
51688 Wipperfürth 
Phone: +49(0)2267/ 685 – 0 
E-mail: info@jokey.de 
Website: www.jokey.com

Adresa osoby pověřené ochranou dat

Osobu pověřenou ochranou dat a osobu odpovědnou za zpracovávání můžete kontaktovat na této adrese:

Jokey Holding GmbH & Co. KG 
August-Mittelsten-Scheid-Str. 23 
51688 Wipperfürth 
Phone: +49(0)2261/ 544 – 1349 
E-mail: datenschutz@jokey.com 
Website: www.jokey.com

Každá dotčená osoba se může kdykoli v případě jakýchkoli otázek a připomínek k ochraně dat přímo obrátit na našeho pracovníka pověřeného ochranou dat.

Cookies 

Internetové stránky skupiny Jokey používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou internetovým prohlížečem ukládány v počítačovém systému.

Řada internetových stránek cookies používá. Mnoho cookies obsahuje takzvané cookie ID. Cookie ID je jednoznačný identifikátor cookies. Sestává ze sledu znaků, kterými mohou být internetové stránky a server přiřazeny konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl cookie uložen. To umožňuje navštěvovaným internetovým stránkám a serverům rozlišit individuální prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné cookies. Určitý internetový prohlížeč lze opět rozpoznat a identifikovat pomocí jednoznačného cookie ID.

Použitím cookies může skupina Jokey uživatelům těchto internetových stránek nabídnout uživatelsky příznivé služby, které by bez cookies nebyly možné.

Pomocí cookies lze optimalizovat informace a nabídky na našich internetových stránkách pro uživatele. Cookies umožňují, jak již bylo zmíněno, opět rozpoznávat návštěvníky našich internetových stránek. Účelem tohoto opětovného rozpoznávání je, že uživatelům usnadní používání našich internetových stránek. Uživatel internetových stránek, který používá cookies, například nemusí při každé návštěvě opakovaně zadávat své přístupové údaje, protože jsou cookies převzaty internetovou stránkou a uloženy v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v e-shopu. E-shop si zapamatuje zboží, které si zákazník uložil do nákupního košíku, právě pomocí cookie.

Dotčená osoba může používání cookies naší internetovou stránkou zabránit pomocí příslušného nastavení v používaném prohlížeči a tím používání cookies trvale odmítnout. Dále lze již použitá cookies kdykoli pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu vymazat. To je možné u všech běžných internetových prohlížečů. Deaktivuje-li dotčená osoba používání cookies na svém používaném internetovém prohlížeči, nebude moci za určitých okolností využívat všechny funkce našich internetových stránek.

Zjišťování obecných dat a informací 

Internetové stránky skupiny Jokey zaznamenávají při každém zobrazení internetových stránek dotčenou osobou nebo automatizovaným systémem celou řadu obecných dat a informací. Tato obecná data a informace jsou ukládány v souborech logfile na serveru. Zaznamenávány mohou být používané typy prohlížečů a verze, operační systém používaný příchozími systémy, internetové stránky, z nichž se na naše stránky příchozí systémy dostaly (tzv. referrer), podstránky, které příchozí systém na našich internetových stránkách nasměrovává, datum a čas přístupu na naše internetové stránky, adresa internetového protokolu (IP adresa), poskytovatel internetu příchozího systému a další podobná data a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše informační technologické systémy.

Při používání těchto obecných dat a informací nemůže skupina Jokey vyvodit žádné závěry o dotčené osobě. Tyto informace spíše slouží k tomu, aby byly obsahy našich internetových stránek správně poskytovány, aby byly obsahy našich internetových stránek a reklama optimalizovány, abychom zajistili trvalou funkčnost našich informačně technologických systémů a měli k dispozici informace potřebné pro trestní stíhání v případě útoku na naše IT systémy. Tato anonymně získaná data a informace jsou skupinou Jokey vyhodnocovány jednak statisticky, a pak také s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost dat v naší firmě, abychom mohli zajistit optimální úroveň ochrany pro námi zpracovávaná osobní data. Anonymní data souborů logfile na serveru jsou ukládána odděleně od všech osobních dat poskytnutých nám dotčenou osobou.

Odběr našeho newsletteru

Na internetových stránkách skupiny Jokey je uživatelům umožněno odebírat newsletter naší firemní skupiny. Která osobní data při objednávce newsletteru jsou osobě odpovědné za zpracovávání poskytována, vyplývá z používané masky pro jejich zadávání.

Skupina Jokey informuje své zákazníky a obchodní partnery v pravidelných intervalech formou newsletteru o nabídce firemní skupiny. Newsletter naší firmy může dotčená osoba zásadně dostávat, pokud má platnou e-mailovou adresu, a pokud se k jeho odběru zaregistrovala. Dotčené osobě je jedenkrát na e-mailovou adresu zadanou pro odběr newsletteru z právních důvodů zaslán potvrzující e-mail v rámci procesu double-opt-in. Tento potvrzující e-mail slouží ke kontrole, zda majitel e-mailové adresy autorizoval jako dotčená osoba příjem newsletteru.

Při přihlášení k odběru newsletteru dále ukládáme IP adresu počítačového systému používaného dotčenou osobou, zadanou poskytovatelem internetového připojení (ISP) v okamžiku přihlášení, a taktéž datum a čas přihlášení. Zjišťování těchto dat je nutné, abychom mohli zjistit pozdější možné zneužití e-mailové adresy dotčené osoby a zabránit mu, a slouží také jako právní zajištění pro osobu odpovědnou za zpracovávání dat.

Osobní data zjištěná v rámci přihlášení k odběru newsletteru se používají výlučně k zasílání našeho newsletteru. Odběratelé našeho newsletteru také mohou být e-emailem informováni, pokud to bude pro provoz služeb zasílání newsletteru nebo z hlediska registrace k odběru nutné, jako je tomu v případě změn v nabídce newsletterů nebo při změně technických podmínek. Neproběhne žádné poskytnutí osobních dat získaných v rámci služby odběru newsletteru třetím osobám. Odběr našeho newsletteru může dotčená osoba kdykoli zrušit. Souhlas s ukládáním osobních dat, které nám dotčená osoba sdělí pro zasílání newsletteru, lze kdykoli odvolat. Pro účely odvolání souhlasu najdete v každém newsletteru příslušný odkaz. Dále je možnost se u odběru newsletteru odhlásit přímo na internetové stránce osoby odpovědné za zpracovávání nebo to sdělit osobě odpovědné za zpracovávání jiným způsobem.

Možnost kontaktování prostřednictvím internetových stránek 

Internetové stránky skupiny Jokey obsahují na základě zákonných předpisů údaje, které umožňují rychlé elektronické kontaktování naší firmy a přímou komunikaci s námi, což zahrnuje rovněž obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud dotčená osoba kontaktuje osobu pověřenou zpracováváním e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou osobní údaje poskytnuté dotčenou osobou automaticky uloženy. Tato data dobrovolně sdělená dotčenou osobou osobě odpovědné za zpracování budou uložena pro účely zpracování nebo kontaktování dotčené osoby. Neproběhne při tom předání těchto osobních dat třetím osobám.

Rutinní smazání a blokování osobních dat

Osoba odpovědná za zpracovávání zpracovává a ukládá osobní data dotčených osob pouze po dobu, která je nutná pro splnění účelu uložení nebo pokud je to předepsáno Evropským orgánem vydávajícím směrnice a nařízení nebo jiným zákonodárcem v zákonech nebo předpisech, kterým podléhá osoba odpovědná za zpracování. 

Pomine-li účel uložení nebo vyprší-li lhůta pro uložení předepsaná Evropským orgánem vydávajícím směrnice a nařízení nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní data běžným způsobem a v souladu se zákonným předpisy zablokována nebo smazána.

Práva dotčené osoby

 • Právo na potvrzení

  Každá dotčená osoba má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo, od osoby odpovědné za zpracovávání požadovat potvrzení o tom, zda budou příslušná osobní data zpracovávána. Pokud by chtěla dotčená osoba využít práva na potvrzení, může se v této věci kdykoli obrátit na naši osobu pověřenou ochranou dat nebo jiného pracovníka osoby odpovědné za zpracování.

 • Právo na informace

  Každá osoba dotčená zpracováváním osobních dat má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo kdykoli obdržet od osoby pověřené zpracovávání informace o uložených osobních datech a kopii této informace. Dále Evropský orgán vydávající směrnice a nařízení přiznává dotčené osobě právo obdržet následující informace: 

  • účel zpracování
  • kategorie osobních dat, která se zpracovávají
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsou osobní data poskytována nebo budou poskytnuta, především u příjemců v třetích zemích nebo u mezinárodních organizací
  • pokud možno plánovaná doba, po kterou budou osobní dat uložena, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby
  • právo na opravu nebo smazání osobních dat nebo na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo na odmítnutí zpracování
  • právo podat stížnost u kontrolního orgánu
  • Pokud nebudou osobní data u dotčené osoby zjišťována: Všechny dostupné informace o původu dat
  • automatizované rozhodnutí, včetně profilování, dle čl. 22 odst.1 a 4 DS-GVO a — minimálně v těchto případech — vypovídající informace o uplatněné logice a dosahu a požadovanému vlivu takového zpracování na dotčenou osobu

  Dále má dotčená osoba právo na informace o tom, zda osobní data byla sdělena třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Pokud tomu tak bylo, má dotčená osoba právo na informaci o odpovídajících zárukách v souvislosti s poskytnutím.

  Pokud by chtěla dotčená osoba toto právo na informace uplatnit, může se v této záležitosti kdykoli obrátit na našeho pracovníka pověřeného ochranou dat.

 • Právo na opravu

  Každá osoba dotčená zpracováváním osobních dat má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo kdykoli požadovat okamžitou opravu příslušných nesprávných osobních dat. Dále dotčené osobě přísluší právo, s ohledem na účely zpracování, požadovat doplnění neúplných osobních dat — i formou doplňujícího prohlášení.

  Pokud by chtěla dotčená osoba využít práva na opravu, může se v této věci kdykoli obrátit na naši osobu pověřenou ochranou dat nebo jiného pracovníka osoby odpovědné za zpracování.

 • Právo na smazání, právo na zapomenutí

  Každá osoba dotčená zpracováváním osobních dat má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo kdykoli po osobě odpovědné za zpracovávání požadovat okamžité smazání osobních dat, pokud nastal jeden z následujících důvodů a pokud již není jejich zpracovávání nutné:

  • Osobní data byla zjištěna pro takové účely nebo takovým způsobem, pro který již nejsou nadále potřebná.
  • Dotčená osoba odvolá souhlas se zpracováváním dle čl. 6 odst. 1 písmene a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písmene a DS-GVO, a neexistuje pro zpracovávání jiné právní opodstatnění.
  • Dotčená osoba podá dle čl. 21 odst. 1 DS-GVO odvolání, a přestanou platit oprávněné důvody pro zpracování, nebo dotčená osoba vyjádří nesouhlas se zpracováváním dle čl. 21 odst. 2 DS-GVO.
  • Osobní data byla zpracována protiprávně.
  • Smazání osobních dat je nutné z hlediska splnění zákonné povinnosti dle práva Evropské unie nebo práva jejích členských států, kterým se řídí osoba odpovědná za zpracovávání.
  • Osobní data byla zjištěna s ohledem na nabízené služby informační společností dle čl. 8 odst. 1 DS-GVO.


  Pokud nastane některý z výše uvedených důvodů a dotčená osoba bude požadovat smazání osobních dat uložených skupinou Jokey, může se kdykoli obrátit na našeho pracovníka odpovědného za ochranu dat nebo jiného pracovníka odpovědného za zpracovávání. Pracovník odpovědný za ochranu dat ve skupině Jokey nebo některý z jeho pracovníků bude pověřen, aby požadavku na smazání ihned vyhověl.

  Pokud byla osobní data skupiny Jokey zveřejněna a naše firemní skupina je povinna jako odpovědná osoba dle čl. 17 dost. 1 DS-GVO osobní data smazat, provede skupina Jokey s ohledem na dostupné technologie a náklady na implementaci přiměřená opatření, i technické povahy, aby jiné osoby odpovědné za zpracování dat, které zveřejněná osobní data zpracovávají, byly informovány o tom, že dotčená osoba požaduje po těchto ostatních osobách odpovědných za zpracovávání dat smazání odkazů k těmto osobním datům nebo kopií či replik těchto osobních dat, pokud již nejsou ke zpracování zapotřebí. Pracovník odpovědný za ochranu dat ve skupině Jokey, nebo některý z jeho pracovníků bude pověřen, aby pro to individuálně udělal vše potřebné.

 • Právo na omezení zpracovávání  

  Každá osoba dotčená zpracováváním osobních dat má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo po odpovědné osobě požadovat omezení zpracovávání, pokud je k tomu splněn některý z následujících předpokladů:

  • Dotčenou osobou byla popřena správnost osobních dat, a sice po dobu, která odpovědné osobě umožňovala ověřit správnost osobních dat.
  • Zpracování je protiprávní, dotčená osoba odmítá smazání osobních dat a požaduje místo toho omezení používání osobních dat.
  • Odpovědná osoba již nevyžaduje osobní data pro účely zpracování, ale dotčená osoba je vyžaduje k uplatnění, provádění nebo obhajobě právních nároků.
  • Dotčená osoba odvolala souhlas se zpracováním dle čl. 21 odst. 1 DS-GVO a není tak stanoveno, zda převažují oprávněné důvody odpovědné osoby vůči těm dotčené osoby.


  Pokud nastane některý z výše uvedených důvodů a dotčená osoba bude požadovat omezení osobních dat uložených skupinou Jokey, může se kdykoli obrátit na našeho pracovníka odpovědného za ochranu dat nebo jiného pracovníka odpovědného za zpracovávání. Pracovník odpovědný za ochranu dat ve skupině Jokey nebo některý z jeho pracovníků bude pověřen, aby omezení zpracování zajistil.

 • Právo na přenositelnost dat

  Každá osoba dotčená zpracováváním osobních dat má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo jí se týkající osobní data, které jí byly poskytnuty odpovědnou osobou, obdržet ve strukturované, standardní a strojově čitelné formě. Kromě toho má právo tato data poskytnout jiné odpovědné osobě bez omezení ze strany odpovědné osoby, které byla osobní data sdělena, pokud zpracování proběhlo na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písmene a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písmene a DS-GVO nebo dle smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písmene b DS-GVO a zpracování probíhá automatizovaným procesem, pokud není zpracování nutné pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo spadá do výkonu veřejné správy, kterým byla odpovědná osoba pověřena.

  Dále má dotčená osoba právo při uplatňování svých právních nároků na přenos dat dle čl. 20 odst. 1 DS-GVO dosáhnout toho, aby byla osobní data předána odpovědnou osobou přímo jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky možné a pokud tím nebudou omezena práva a svoboda jiných osob.

  Pro uplatnění práva na přenos dat se může dotčená osoba kdykoli obrátit na našeho pracovníka odpovědného za ochranu dat nebo jiného pracovníka odpovědného za zpracovávání.

 • Právo na odmítnutí

  Každá osoba dotčená zpracováváním osobních dat má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo, z důvodů, které si vyžádá její mimořádná situace, kdykoli odmítnout zpracovávání osobních dat na základě čl. 6 odst. 1 písmene e nebo f DS-GVO, která se jí týkají.

  Skupina Jokey již nebude v případě odmítnutí osobní data zpracovávat, jedině, že bychom mohli prokázat závažné důvody pro jejich zpracovávání, které by převažovaly nad zájmy, právy a svobodou dotčených osob, nebo pokud zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

  Zpracovává-li skupina Jokey osobní data pro provádění přímé reklamy, má dotčená osoba právo, kdykoli zpracovávání osobních dat pro účely takové reklamy odmítnout. Nesouhlasí-li dotčená osoba se zpracováváním osobních údajů skupinou Jokey pro účely přímé reklamy, pak již nebude skupina Jokey osobní data pro tento účel zpracovávat.

  Kromě toho má dotčená osoba právo, z důvodů, které vyplývají z její mimořádné situace, odmítnout příslušné zpracovávání osobních dat, které u skupiny Jokey probíhají k vědeckým nebo historickým výzkumným účelům nebo ke statistickým účelům dle čl. 89 odst. 1 DS-GVO, jedině, že by bylo takové zpracovávání nutné pro splnění nějakého úkolu ve veřejném zájmu.

  K uplatnění práva na odmítnutí se může dotčená osoba obrátit přímo na osobu odpovědnou za zpracovávání dat u skupiny Jokey. Dotčená osoba má také právo, v souvislosti s užíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, uplatnit právo na odvolání souhlasu prostřednictvím automatizovaného procesu, u kterého se používají technické specifikace.

 • Automatizované rozhodnutí v individuálním případě

  Každá osoba dotčená zpracováváním osobních dat má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo, nebýt odkázána pouze na rozhodnutí spočívající v automatizovaném zpracování, které by pro ni mělo právní důsledky nebo by ji mohlo jinak významně omezit, pokud není rozhodnutí nutné pro uzavření nebo splnění smlouvy mezi dotčenou osobou a odpovědnou osobou, nebo není přípustné na základě právních předpisů Evropské unie nebo členských států, kterými se odpovědná osoba řídí a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření pro zachování práv a svobod a oprávněných nároků dotčené osoby nebo s výslovným souhlasem dotčené osoby.

  Je-li rozhodnutí o ukončení nebo splnění smlouvy mezi dotčenou osobou a odpovědnou osobou nezbytné nebo probíhá-li s výslovným souhlasem dotčené osoby, provede Jokey přiměřená opatření, k nimž patří právo na zásah ze strany odpovědné osoby ohledně zaujetí stanoviska a odvolání se proti rozhodnutí.

  Pokud by chtěla dotčená osoba využít práva týkajícího se automatizovaného rozhodnutí, může se v této věci kdykoli obrátit na naši osobu pověřenou ochranou dat nebo jiného pracovníka osoby odpovědné za zpracování.

 • Právo na odvolání souhlasu na základě práva o ochraně dat

  Každá osoba dotčená zpracováváním osobních dat má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních dat.

  Pokud by chtěla dotčená osoba využít práva týkajícího se odvolání souhlasu se zpracováváním osobních dat, může se v této věci kdykoli obrátit na naši osobu pověřenou ochranou dat nebo jiného pracovníka osoby odpovědné za zpracování.

 • Právo na stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

  Jakákoliv osoba, jíž se týká zpracování osobních údajů a která se domnívá, že zpracování jejích dat neprobíhá dle zákona, má právo obrátit se na úřad, který je příslušný ve věci ochrany osobních údajů pro skupinu Jokey. Kontakt na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů:

  Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
  Kavalleriestr. 2-4
  40213 Düsseldorf
  Tel.: 0211/38424-0
  Fax: 0211/38424-10
  E-mail: poststelle@ldi.nrw.de
Ochrana dat u pracovních pohovorů a při vyřizování žádostí uchazečů 

Osoba odpovědná za zpracovávání osobních dat pro účely vyřizování žádostí uchazečů. Zpracování může probíhat i elektronickou formou. A to především v případě, že uchazeč poskytl příslušné podklady k žádosti osobě odpovědné za zpracování elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na internetových stránkách. Uzavře-li osoba odpovědná za zpracování s uchazečem pracovní smlouvu, budou data poskytnutá pro účely vyřízení zaměstnaneckého poměru uložena při dodržení zákonných předpisů. Nebude-li osobou odpovědnou za zpracování s uchazečem uzavřena pracovní smlouva, budou podklady uchazeče dva měsíce po oznámení zamítavého rozhodnutí automaticky smazány, pokud nebudou smazání bránit jiné oprávněné zájmy osoby odpovědné za zpracování. Jiný oprávněný zájem je v tomto případě například povinnost prokázání, že nebyl během přijímacího řízení porušen Všeobecný antidiskriminační zákon (AGG).

Ustanovení o ochraně dat používané a aplikované ze strany Matomo 

Osoba odpovědná za zpracování zahrnula na těchto internetových stránkách komponenty Matomo. Matomo je softwarový nástroj s otevřeným zdrojovým kódem pro analýzu webu. Webová analýza slouží k zjišťování, sběru a vyhodnocení dat o chování návštěvníků internetových stránek. Nástroj pro analýzu webu obsahuje mimo jiné data, z jakých internetových stránek dotčená osoba na internetovou stránku přišla (tzv. refferer), na jaké podstránky internetových stránek se dostala, nebo jak často a jak dlouho si podstránku prohlížela. Webová analýza slouží především k optimalizaci internetových stránek a k analýze efektivity nákladů na internetovou reklamu.

Software je provozován na serveru osoby odpovědné za zpracovávání, soubory log citlivé z hlediska práva na ochranu dat jsou ukládány výlučně na tento server.

Účelem komponentů Matomo je analýza proudů zákazníků na našich internetových stránkách. Osoba odpovědná za zpracování používá získaná data a informace kromě jiného k vyhodnocení těchto internetových stránek pro sestavení online reportu, jaké aktivity na našich internetových stránkách probíhají.

Matomo nastavuje cookie na informačně technologický systém dotčené osoby. Co jsou cookies, bylo vysvětleno výše. Používání cookies nám umožňuje provádět analýzu užívání naší internetové stránky. Každým zobrazením jednotlivých internetových stránek začne internetový prohlížeč v informačně technologickém systému dotčené osoby automaticky pomocí komponentů Matomo přenášet data pro účely online analýzy na náš server. V rámci tohoto technického procesu získáme informace o osobních datech, jako je IP adresa dotčené osoby, která nám poslouží k zjištění původu návštěvníka a jeho klikání.

Pomocí cookies jsou ukládány osobní informace, např. čas přístupu, místo, odkud přístup proběhl a četnost návštěv na našich internetových stránkách. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou tato osobní data, včetně IP adresy internetového připojení používaného dotčenou osobou, přenášena na náš server. Tato osobní data jsou námi ukládána. My tato osobní data neposkytujeme třetím osobám.

Dotčená osoba může používání cookies naší internetovou stránkou, jak je uvedeno výše, zabránit pomocí příslušného nastavení v používaném prohlížeči a tím používání cookies trvale odmítnout. Toto nastavení používaného internetového prohlížeče ale může také zabránit, aby Matomo ukládal cookie na IT systém dotčené osoby. Kromě toho se může pomocí Matomo již vložené cookie kdykoli pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu vymazat.

Zatržením Opt-Out-Cookies ale poté nemusí být internetové stránky osoby odpovědné za zpracování pro dotčenou osobu plně funkční.

Další informace o platných ustanoveních o ochraně dat Matomo najdete na matomo.org/privacy/.

Ustanovení o ochraně dat používané a aplikované ze strany LiveZilla

Osoba odpovědná za zpracování poskytuje návštěvníkům těchto internetových stránek k dispozici službu live chat. Live chat je realizován pomocí softwaru Livezilla. Software je provozován na serveru osoby odpovědné za zpracování.  Live chat umožňuje písemnou komunikaci s pracovníky skupiny Jokey v reálném čase.

LiveZilla ukládá cookie v IT systému dotčené osoby. Tento cookie slouží k ukládání údajů a k pseudonymizaci identifikace dotčené osoby. Pomocí tohoto cookie neprobíhá žádná další analýza chování uživatelů. Slouží pouze k tomu, aby měla dotčená osoba k dispozici chat.

Skupina Jokey ukládá průběh chatu s vámi pomocí Livezilla pro umožnění zpracovávání dotazů položených dotčenou osobou. Ta ukládá, pokud možno,  průběh chatu citlivý z hlediska ochrany dat výlučně na server osoby odpovědné za zpracovávání.

Dotčená osoba může live chat využívat v plném rozsahu bez udání osobních dat. Dotčená osoba sama rozhodne, zda data o své osobě sdělí nebo ne.

Další informace o platných ustanoveních o ochraně dat LiveZilla najdete na www.livezilla.net.

Služba nahrání typů písma

Tato webová stránka využívá „ www.fonts.com “, službu pro nahrání typů písma společnosti Monotype GmbH. Při každém zobrazení této stránky se pro zobrazení textů nahrají formáty písma ze serveru www.fonts.com. Přitom může dojít k přenosu vaší IP adresy na server www.fonts.com a jejímu uložení v rámci běžného weblogu. Další zpracování těchto informací náleží www.fonts.com, příslušné podmínky a možnosti nastavení naleznete v pokynech k ochraně osobních dat serveru www.fonts.com. Pokyny k ochraně osobních dat naleznete pod tímto odkazem www.fonts.com/info/legal/privacy.

Právní základ pro zpracovávání

Čl. 6 I písm. a DS-GVO slouží naší firmě jako právní základ pro procesy zpracovávání, při kterých je nutné si zajistit souhlas pro určitý účel zpracování. Je-li zpracovávání osobních dat nutné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, jako je tomu například při procesech zpracovávání, která jsou nutná pro dodávku zboží nebo poskytování jiných služeb nebo vzájemného plnění, řídí se zpracovávání č. 6 I písm. b DS-GVO.  Totéž platí pro zpracovávání, které je nutné pro provádění předsmluvních opatření, jako například v případech poptávek po našich produktech nebo službách. Vztahují-li se na naši firmu právní povinnosti, které vyžadují zpracovávání osobních dat, jako například splnění daňových povinností, řídí se zpracovávání čl. 6 I písm. c DS-GVO. V některých případech musí být zpracovávání osobních dat nutné z hlediska ochrany životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiných fyzických osob. Tak je tomu například v případě, kdy se návštěvník v našem provozu zraní a následně musí být jeho jméno, věk, data o zdravotním pojištění a další životně důležité informace sděleny lékaři, nemocnici nebo jiné třetí osobě. V tomto případě by se zpracování řídilo čl. 6 I písm. d DS-GVO.  Zpracování se může dále říditi čl. 6 I písm. f DS-GVO. Těmito právními ustanoveními se řídí postupy při zpracování, které nejsou zaznamenávány dle žádného výše uvedeného právního předpisu, pokud je zpracovávání nutné pro zajištění oprávněného zájmu naší firmy nebo třetí osoby, pokud nepřevažují nad zájmy, základními právy a svobodami dotčené osoby. Tyto postupy zpracovávání jsou dovoleny především proto, protože je uvádí evropská jurisdikce. Ta zastává názor, že lze oprávněný zájem akceptovat, pokud je dotčená osoba zákazníkem odpovědné osoby (Odůvodnění 47 věta 2 DS-GVO).

Oprávněné zájmy na zpracování odpovědné osoby nebo třetí osoby 

Řídí-li se zpracovávání osobních dat čl. 6 I písm. f DS-GVO je naším oprávněným zájmem provádění naší obchodní činnosti v zájmu našich zaměstnanců a akcionářů.

Doba, po kterou mají být osobní data uložena 

Kritériem pro stanovení doby uložení osobních dat je příslušná zákonná lhůta pro uložení. Po uplynutí této lhůty jsou příslušná data standardně smazána, pokud již nejsou potřebná pro splnění smlouvy nebo její sjednávání.

Zákonné a smluvní předpisy o poskytování osobních dat; Nutnost z hlediska uzavření smlouvy; Povinnost dotčené osoby, poskytnout osobní data; Možné důsledky jejich neposkytnutí

Informujeme vás o tom, že poskytnutí osobních dat částečně ukládá zákon (např. daňové předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních ustanovení (např. údaje o smluvních partnerech). Pro uzavření smlouvy může být také nutné, aby nám dotčená osoba poskytla osobní data, která pak musí být námi zpracována. Dotčená osoba je například povinna nám osobní data poskytnout, pokud s naší firmou uzavírá smlouvu. Neposkytnutí osobních dat by mohlo mít za následek, že nebude moci být smlouva s dotčenou osobou uzavřena. Před poskytnutím osobních dat dotčenou osobou se může dotčená osoba obrátit na našeho pracovníka odpovědného za ochranu dat. Náš pracovník odpovědný za ochranu dat vysvětlí dotčené osobě individuálně, zda je poskytnutí osobních dat nutné z hlediska zákona nebo smluvních ustanovení nebo je nutné k uzavření smlouvy, zda je povinen osobní data poskytnout a jaké důsledky neposkytnutí osobních dat může mít.

Možnost automatizovaného rozhodnutí

Jako odpovědná firma nepoužíváme automatické rozhodování