Ochrana dat

Podporujeme ochranu soukromí našich uživatelů. Proto klade skupina Jokey obzvláště velký důraz na ochranu dat. Používání internetových stránek skupiny Jokey je možné zásadně bez udání osobních dat. Pokud by chtěla dotčená osoba užívat zvláštní služby naší firmy prostřednictvím našich internetových stránek, mohlo by být zpracování osobních dat nutné. Je-li zpracování osobních dat nutné a není-li pro takové zpracování žádný zákonný podklad, vyžádáme si obvykle od dotčené osoby její souhlas.

Zpracování osobních dat, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla dotčené osoby, probíhá vždy v souladu se základním nařízením o ochraně dat a v souladu se specifickými národními ustanoveními o ochraně dat platnými pro skupinu Jokey. Tímto prohlášením o ochraně dat by naše firma chtěla veřejnost informovat o způsobu, rozsahu a účelu námi zjišťovaných, používaných a zpracovávaných osobních dat. Dále budou dotčeným osobám v prohlášení o ochraně dat vysvětlena jejich práva.

Skupina Jokey zavedla jako odpovědná za zpracovávání řadu technických a organizačních opatření pro zajištění maximální ochrany osobních dat zpracovávaných prostřednictvím našich internetových stránek. Přenos dat po internetu může i přesto znamenat určité bezpečnostní riziko, takže není možné zajistit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu je na každé dotčené osobě, zda nám osobní data sdělí jiným alternativním způsobem, například poštou.

Vysvětlivky pojmů

Prohlášení o ochraně dat skupiny Jokey spočívá na pojmech, které byly použity Evropským orgánem vydávajícím směrnice a nařízení při vydání základního nařízení o ochraně dat (DS-GVO). Naše prohlášení o ochraně dat by mělo být srozumitelné a pochopitelné jak pro veřejnost, tak i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, vysvětlíme vám nejprve použité pojmy.

V tomto prohlášení o ochraně dat jsou mimo jiné použity následující pojmy:

 • Osobní data
  Osobní data jsou veškeré informace vztahující se na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu (dále „dotčená osoba“). Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, především přiřazením k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o místu, online identifikátoru nebo k jednomu či několika zvláštním znakům, které charakterizují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
 • Dotčená osoba
  Dotčenou osobou je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní data budou zpracovávána osobou odpovědnou za zpracovávání.
 • Zpracovávání
  „Zpracováním“ je každý proces prováděný s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo sled procesů v souvislosti s osobními daty, jako je jejich zjišťování, zaznamenávání, organizace, třídění, ukládání, úprava, změna, sběr, dotazování, používání, poskytování sdělováním, šířením nebo jiné předávání, porovnání nebo propojování, omezování, mazání nebo odstraňování.
 • Omezení zpracování
  Omezení zpracovávání je označení uložených osobních dat s cílem omezit jejich budoucí zpracovávání.
 • Pseudonymizace
  Pseudonymizací se rozumí zpracovávání osobních dat způsobem, kterým už nebudou moci být osobní data přiřazena specifické dotčené osobě bez použití dalších informací, pokud jsou tyto další informace uchovávány zvlášť a podléhají technickým a organizačním opatřením, kterými se zajistí, aby nebyla osobní data přiřazena identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
 • Odpovědná osoba nebo osoba odpovědná za zpracování
  Odpovědná osoba nebo osoba odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný orgán, které samostatně nebo společně s jinými rozhodují o účelech a prostředcích zpracovávání osobních dat. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracovávání nařízeny právem unie nebo právem členských států, pak může být odpovědná osoba, popřípadě určitá kritéria jejího jmenování určena dle práva unie nebo práva členských států.
 • Zpracovatel zakázky
  Zpracovatel zakázky je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení anebo jiný orgán, kteří zpracovávají osobní data z pověření odpovědné osoby.
 • Příjemce
  Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný orgán, které jsou osobní data poskytnuta nezávisle na tom, zda se u ní jedná o třetí osobu nebo ne. Úřady, které v rámci určitého pověření na prozkoumání dle práva unie nebo práva členských států pravděpodobně osobní data získají, se považují za příjemce.
 • Třetí osoba
  Třetí osobou je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný orgán, mimo dotčenou osobu, odpovědnou osobu, zpracovatele zakázky a osob, které jsou pověřeny na přímou odpovědnost odpovědné osoby nebo zpracovatele zakázky, zpracovávat osobní data.
 • Souhlas
  Souhlas je každé prohlášení dotčené osoby poskytnuté dobrovolně pro určitý případ, informovaným způsobem, jasně a srozumitelně, formou prohlášení nebo jiným jednoznačně potvrzujícím úkonem, kterým dotčená osoba potvrdí, že rozumí a souhlasí se zpracováváním osobních dat.

Adresa osoby odpovědné za zpracovávání

Odpovědnou osobou ve smyslu základního nařízení o ochraně dat, jiných zákonů na ochranu dat platných v členských státech Evropské unie a jiných ustanovení, která mají charakter práva na ochranu dat, je:

Jokey SE
August-Mittelsten-Scheid-Str. 23
51688 Wipperfürth
Phone: +49 (0) 2267/ 685 – 0
E-mail: info@jokey.de
Website: www.jokey.com 

Adresa osoby pověřené ochranou dat

Osobu pověřenou ochranou dat a osobu odpovědnou za zpracovávání můžete kontaktovat na této adrese:

Jokey Holding GmbH & Co. KG
August-Mittelsten-Scheid-Str. 23
51688 Wipperfürth
Phone: +49(0)2261/ 544 – 1349
E-mail: datenschutz@jokey.com
Website: www.jokey.com

Každá dotčená osoba se může kdykoli v případě jakýchkoli otázek a připomínek k ochraně dat přímo obrátit na našeho pracovníka pověřeného ochranou dat.

Cookies

Internetové stránky skupiny Jokey používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou internetovým prohlížečem ukládány v počítačovém systému.

Řada internetových stránek cookies používá. Mnoho cookies obsahuje takzvané cookie ID. Cookie ID je jednoznačný identifikátor cookies. Sestává ze sledu znaků, kterými mohou být internetové stránky a server přiřazeny konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl cookie uložen. To umožňuje navštěvovaným internetovým stránkám a serverům rozlišit individuální prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné cookies. Určitý internetový prohlížeč lze opět rozpoznat a identifikovat pomocí jednoznačného cookie ID.

Použitím cookies může skupina Jokey uživatelům těchto internetových stránek nabídnout uživatelsky příznivé služby, které by bez cookies nebyly možné.

Pomocí cookies lze optimalizovat informace a nabídky na našich internetových stránkách pro uživatele. Cookies umožňují, jak již bylo zmíněno, opět rozpoznávat návštěvníky našich internetových stránek. Účelem tohoto opětovného rozpoznávání je, že uživatelům usnadní používání našich internetových stránek. Uživatel internetových stránek, který používá cookies, například nemusí při každé návštěvě opakovaně zadávat své přístupové údaje, protože jsou cookies převzaty internetovou stránkou a uloženy v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v e-shopu. E-shop si zapamatuje zboží, které si zákazník uložil do nákupního košíku, právě pomocí cookie.

Dotčená osoba může používání cookies naší internetovou stránkou zabránit pomocí příslušného nastavení v používaném prohlížeči a tím používání cookies trvale odmítnout. Dále lze již použitá cookies kdykoli pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu vymazat. To je možné u všech běžných internetových prohlížečů. Deaktivuje-li dotčená osoba používání cookies na svém používaném internetovém prohlížeči, nebude moci za určitých okolností využívat všechny funkce našich internetových stránek.

Zjišťování obecných dat a informací

Internetové stránky skupiny Jokey zaznamenávají při každém zobrazení internetových stránek dotčenou osobou nebo automatizovaným systémem celou řadu obecných dat a informací. Tato obecná data a informace jsou ukládány v souborech logfile na serveru. Zaznamenávány mohou být používané typy prohlížečů a verze, operační systém používaný příchozími systémy, internetové stránky, z nichž se na naše stránky příchozí systémy dostaly (tzv. referrer), podstránky, které příchozí systém na našich internetových stránkách nasměrovává, datum a čas přístupu na naše internetové stránky, adresa internetového protokolu (IP adresa), poskytovatel internetu příchozího systému a další podobná data a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše informační technologické systémy.

Při používání těchto obecných dat a informací nemůže skupina Jokey vyvodit žádné závěry o dotčené osobě. Tyto informace spíše slouží k tomu, aby byly obsahy našich internetových stránek správně poskytovány, aby byly obsahy našich internetových stránek a reklama optimalizovány, abychom zajistili trvalou funkčnost našich informačně technologických systémů a měli k dispozici informace potřebné pro trestní stíhání v případě útoku na naše IT systémy. Tato anonymně získaná data a informace jsou skupinou Jokey vyhodnocovány jednak statisticky, a pak také s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost dat v naší firmě, abychom mohli zajistit optimální úroveň ochrany pro námi zpracovávaná osobní data. Anonymní data souborů logfile na serveru jsou ukládána odděleně od všech osobních dat poskytnutých nám dotčenou osobou.

Newsletter

Newsletter

(1) Na základě souhlasu se můžete přihlásit k odběru newsletteru správce, který vás bude informovat o svých aktuálních zajímavých nabídkách. Za zpracování údajů je odpovědný správce. Inzerované zboží a služby jsou uvedeny ve formuláři souhlasu.

(2) K přihlášení k odběru newsletteru správce se používá tzv. dvojité přihlášení. To znamená, že po přihlášení je na zadanou e-mailovou adresu zaslán e-mail, který vás požádá o potvrzení, že si přejete dostávat newsletter. Pokud přihlášení nepotvrdíte do 24 hodin, budou vaše údaje zablokovány a po měsíci automaticky smazány. Kromě toho správce ukládá vaše použité IP adresy a časy přihlášení a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat vaše přihlášení a v případě potřeby objasnit případné zneužití vašich osobních údajů.

(3) K zasílání newsletteru je nutná pouze vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších, samostatně označených údajů je dobrovolné a tyto údaje budou použity k vašemu individuálnímu oslovení. Na základě vašeho potvrzení uloží správce vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletteru. Právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR.

(4) Souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat a zrušit odběr newsletteru. Odvolání můžete odeslat kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu s newsletterem, dále e-mailem na adresu marketing@jokey.com nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v tiráži.

(5) Správce upozorňuje na skutečnost, že při zasílání newsletteru se vyhodnocuje vaše uživatelské chování. Pro účely takového vyhodnocení obsahují odesílané e-maily tzv. webové majáky nebo sledovací pixely, což jsou jednopixelové obrazové soubory uložené na webových stránkách správce. Pro účely vyhodnocení propojí správce výše uvedené údaje a webové majáky s vaší e-mailovou adresou a individuálními identifikačními údaji. Údaje jsou shromažďovány pouze v pseudonymizované formě, tj. identifikační údaje nejsou propojeny s vašimi dalšími osobními údaji - přímý odkaz na konkrétní osobu je vyloučen. Proti tomuto sledování můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na samostatný odkaz uvedený v každém e-mailu nebo informováním správce prostřednictvím jiného způsobu kontaktu. Informace budou uloženy po dobu, po níž jste přihlášeni k odběru newsletteru. Po odhlášení správce ukládá údaje pouze ke statistickým účelům a anonymně.

(6) Pro rozesílání newsletterů využívá správce externího poskytovatele služeb. S poskytovatelem služeb byla uzavřena samostatná smlouva o zpracování údajů, která zajišťuje ochranu vašich osobních údajů. V současné době správce spolupracuje s následujícím poskytovatelem služeb:

CleverReach
CleverReach GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 43 26180
Rastede Tel.: +49 (0) 4402 97390-00
E-mail: info@cleverreach.com

Informace o analýze dat prostřednictvím newsletterů CleverReach naleznete na adrese: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/. Další informace jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů společnosti CleverReach, které jsou uvedené na adrese https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Možnost kontaktování prostřednictvím internetových stránek

Internetové stránky skupiny Jokey obsahují na základě zákonných předpisů údaje, které umožňují rychlé elektronické kontaktování naší firmy a přímou komunikaci s námi, což zahrnuje rovněž obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud dotčená osoba kontaktuje osobu pověřenou zpracováváním e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou osobní údaje poskytnuté dotčenou osobou automaticky uloženy. Tato data dobrovolně sdělená dotčenou osobou osobě odpovědné za zpracování budou uložena pro účely zpracování nebo kontaktování dotčené osoby. Neproběhne při tom předání těchto osobních dat třetím osobám.

Rutinní smazání a blokování osobních dat

Osoba odpovědná za zpracovávání zpracovává a ukládá osobní data dotčených osob pouze po dobu, která je nutná pro splnění účelu uložení nebo pokud je to předepsáno Evropským orgánem vydávajícím směrnice a nařízení nebo jiným zákonodárcem v zákonech nebo předpisech, kterým podléhá osoba odpovědná za zpracování.

Pomine-li účel uložení nebo vyprší-li lhůta pro uložení předepsaná Evropským orgánem vydávajícím směrnice a nařízení nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní data běžným způsobem a v souladu se zákonným předpisy zablokována nebo smazána.

Práva dotčené osoby

 • Právo na potvrzení
  Každá dotčená osoba má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo, od osoby odpovědné za zpracovávání požadovat potvrzení o tom, zda budou příslušná osobní data zpracovávána. Pokud by chtěla dotčená osoba využít práva na potvrzení, může se v této věci kdykoli obrátit na naši osobu pověřenou ochranou dat nebo jiného pracovníka osoby odpovědné za zpracování.
 • Právo na informace
  Každá osoba dotčená zpracováváním osobních dat má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo kdykoli obdržet od osoby pověřené zpracovávání informace o uložených osobních datech a kopii této informace. Dále Evropský orgán vydávající směrnice a nařízení přiznává dotčené osobě právo obdržet následující informace:
  • účel zpracování
  • kategorie osobních dat, která se zpracovávají
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsou osobní data poskytována nebo budou poskytnuta, především u příjemců v třetích zemích nebo u mezinárodních organizací
  • pokud možno plánovaná doba, po kterou budou osobní dat uložena, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby
  • právo na opravu nebo smazání osobních dat nebo na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo na odmítnutí zpracování
  • právo podat stížnost u kontrolního orgánu
  • Pokud nebudou osobní data u dotčené osoby zjišťována: Všechny dostupné informace o původu dat
  • automatizované rozhodnutí, včetně profilování, dle čl. 22 odst.1 a 4 DS-GVO a — minimálně v těchto případech — vypovídající informace o uplatněné logice a dosahu a požadovanému vlivu takového zpracování na dotčenou osobu
  Dále má dotčená osoba právo na informace o tom, zda osobní data byla sdělena třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Pokud tomu tak bylo, má dotčená osoba právo na informaci o odpovídajících zárukách v souvislosti s poskytnutím. Dále má dotčená osoba právo na informace o tom, zda osobní data byla sdělena třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Pokud tomu tak bylo, má dotčená osoba právo na informaci o odpovídajících zárukách v souvislosti s poskytnutím.
  Pokud by chtěla dotčená osoba toto právo na informace uplatnit, může se v této záležitosti kdykoli obrátit na našeho pracovníka pověřeného ochranou dat.
 • Právo na opravu
  Každá osoba dotčená zpracováváním osobních dat má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo kdykoli požadovat okamžitou opravu příslušných nesprávných osobních dat. Dále dotčené osobě přísluší právo, s ohledem na účely zpracování, požadovat doplnění neúplných osobních dat — i formou doplňujícího prohlášení.
  Pokud by chtěla dotčená osoba využít práva na opravu, může se v této věci kdykoli obrátit na naši osobu pověřenou ochranou dat nebo jiného pracovníka osoby odpovědné za zpracování.
 • Právo na smazání, právo na zapomenutí
  Každá osoba dotčená zpracováváním osobních dat má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo kdykoli po osobě odpovědné za zpracovávání požadovat okamžité smazání osobních dat, pokud nastal jeden z následujících důvodů a pokud již není jejich zpracovávání nutné:
  • Osobní data byla zjištěna pro takové účely nebo takovým způsobem, pro který již nejsou nadále potřebná.
  • Dotčená osoba odvolá souhlas se zpracováváním dle čl. 6 odst. 1 písmene a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písmene a DS-GVO, a neexistuje pro zpracovávání jiné právní opodstatnění.
  • Dotčená osoba podá dle čl. 21 odst. 1 DS-GVO odvolání, a přestanou platit oprávněné důvody pro zpracování, nebo dotčená osoba vyjádří nesouhlas se zpracováváním dle čl. 21 odst. 2 DS-GVO.
  • Osobní data byla zpracována protiprávně.
  • Smazání osobních dat je nutné z hlediska splnění zákonné povinnosti dle práva Evropské unie nebo práva jejích členských států, kterým se řídí osoba odpovědná za zpracovávání.
  • Osobní data byla zjištěna s ohledem na nabízené služby informační společností dle čl. 8 odst. 1 DS-GVO.
  Pokud nastane některý z výše uvedených důvodů a dotčená osoba bude požadovat smazání osobních dat uložených skupinou Jokey, může se kdykoli obrátit na našeho pracovníka odpovědného za ochranu dat nebo jiného pracovníka odpovědného za zpracovávání. Pracovník odpovědný za ochranu dat ve skupině Jokey nebo některý z jeho pracovníků bude pověřen, aby požadavku na smazání ihned vyhověl.
  Pokud byla osobní data skupiny Jokey zveřejněna a naše firemní skupina je povinna jako odpovědná osoba dle čl. 17 dost. 1 DS-GVO osobní data smazat, provede skupina Jokey s ohledem na dostupné technologie a náklady na implementaci přiměřená opatření, i technické povahy, aby jiné osoby odpovědné za zpracování dat, které zveřejněná osobní data zpracovávají, byly informovány o tom, že dotčená osoba požaduje po těchto ostatních osobách odpovědných za zpracovávání dat smazání odkazů k těmto osobním datům nebo kopií či replik těchto osobních dat, pokud již nejsou ke zpracování zapotřebí. Pracovník odpovědný za ochranu dat ve skupině Jokey, nebo některý z jeho pracovníků bude pověřen, aby pro to individuálně udělal vše potřebné.
 • Právo na omezení zpracovávání
  Každá osoba dotčená zpracováváním osobních dat má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo po odpovědné osobě požadovat omezení zpracovávání, pokud je k tomu splněn některý z následujících předpokladů:
  • Dotčenou osobou byla popřena správnost osobních dat, a sice po dobu, která odpovědné osobě umožňovala ověřit správnost osobních dat.
  • Zpracování je protiprávní, dotčená osoba odmítá smazání osobních dat a požaduje místo toho omezení používání osobních dat.
  • Odpovědná osoba již nevyžaduje osobní data pro účely zpracování, ale dotčená osoba je vyžaduje k uplatnění, provádění nebo obhajobě právních nároků.
  • Dotčená osoba odvolala souhlas se zpracováním dle čl. 21 odst. 1 DS-GVO a není tak stanoveno, zda převažují oprávněné důvody odpovědné osoby vůči těm dotčené osoby.
  Pokud nastane některý z výše uvedených důvodů a dotčená osoba bude požadovat omezení osobních dat uložených skupinou Jokey, může se kdykoli obrátit na našeho pracovníka odpovědného za ochranu dat nebo jiného pracovníka odpovědného za zpracovávání. Pracovník odpovědný za ochranu dat ve skupině Jokey nebo některý z jeho pracovníků bude pověřen, aby omezení zpracování zajistil.
 • Právo na přenositelnost dat
  Každá osoba dotčená zpracováváním osobních dat má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo jí se týkající osobní data, které jí byly poskytnuty odpovědnou osobou, obdržet ve strukturované, standardní a strojově čitelné formě. Kromě toho má právo tato data poskytnout jiné odpovědné osobě bez omezení ze strany odpovědné osoby, které byla osobní data sdělena, pokud zpracování proběhlo na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písmene a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písmene a DS-GVO nebo dle smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písmene b DS-GVO a zpracování probíhá automatizovaným procesem, pokud není zpracování nutné pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo spadá do výkonu veřejné správy, kterým byla odpovědná osoba pověřena.
  Dále má dotčená osoba právo při uplatňování svých právních nároků na přenos dat dle čl. 20 odst. 1 DS-GVO dosáhnout toho, aby byla osobní data předána odpovědnou osobou přímo jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky možné a pokud tím nebudou omezena práva a svoboda jiných osob.
  Pro uplatnění práva na přenos dat se může dotčená osoba kdykoli obrátit na našeho pracovníka odpovědného za ochranu dat nebo jiného pracovníka odpovědného za zpracovávání.
 • Právo na odmítnutí
  Každá osoba dotčená zpracováváním osobních dat má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo, z důvodů, které si vyžádá její mimořádná situace, kdykoli odmítnout zpracovávání osobních dat na základě čl. 6 odst. 1 písmene e nebo f DS-GVO, která se jí týkají.
  Skupina Jokey již nebude v případě odmítnutí osobní data zpracovávat, jedině, že bychom mohli prokázat závažné důvody pro jejich zpracovávání, které by převažovaly nad zájmy, právy a svobodou dotčených osob, nebo pokud zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
  Zpracovává-li skupina Jokey osobní data pro provádění přímé reklamy, má dotčená osoba právo, kdykoli zpracovávání osobních dat pro účely takové reklamy odmítnout. Nesouhlasí-li dotčená osoba se zpracováváním osobních údajů skupinou Jokey pro účely přímé reklamy, pak již nebude skupina Jokey osobní data pro tento účel zpracovávat.
  Kromě toho má dotčená osoba právo, z důvodů, které vyplývají z její mimořádné situace, odmítnout příslušné zpracovávání osobních dat, které u skupiny Jokey probíhají k vědeckým nebo historickým výzkumným účelům nebo ke statistickým účelům dle čl. 89 odst. 1 DS-GVO, jedině, že by bylo takové zpracovávání nutné pro splnění nějakého úkolu ve veřejném zájmu.
  K uplatnění práva na odmítnutí se může dotčená osoba obrátit přímo na osobu odpovědnou za zpracovávání dat u skupiny Jokey. Dotčená osoba má také právo, v souvislosti s užíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, uplatnit právo na odvolání souhlasu prostřednictvím automatizovaného procesu, u kterého se používají technické specifikace.
 • Automatizované rozhodnutí v individuálním případě
  Každá osoba dotčená zpracováváním osobních dat má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo, nebýt odkázána pouze na rozhodnutí spočívající v automatizovaném zpracování, které by pro ni mělo právní důsledky nebo by ji mohlo jinak významně omezit, pokud není rozhodnutí nutné pro uzavření nebo splnění smlouvy mezi dotčenou osobou a odpovědnou osobou, nebo není přípustné na základě právních předpisů Evropské unie nebo členských států, kterými se odpovědná osoba řídí a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření pro zachování práv a svobod a oprávněných nároků dotčené osoby nebo s výslovným souhlasem dotčené osoby.
  Je-li rozhodnutí o ukončení nebo splnění smlouvy mezi dotčenou osobou a odpovědnou osobou nezbytné nebo probíhá-li s výslovným souhlasem dotčené osoby, provede Jokey přiměřená opatření, k nimž patří právo na zásah ze strany odpovědné osoby ohledně zaujetí stanoviska a odvolání se proti rozhodnutí.
  Pokud by chtěla dotčená osoba využít práva týkajícího se automatizovaného rozhodnutí, může se v této věci kdykoli obrátit na naši osobu pověřenou ochranou dat nebo jiného pracovníka osoby odpovědné za zpracování.
 • Právo na odvolání souhlasu na základě práva o ochraně dat
  Každá osoba dotčená zpracováváním osobních dat má dle Evropského orgánu vydávajícího směrnice a nařízení právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních dat.
  Pokud by chtěla dotčená osoba využít práva týkajícího se odvolání souhlasu se zpracováváním osobních dat, může se v této věci kdykoli obrátit na naši osobu pověřenou ochranou dat nebo jiného pracovníka osoby odpovědné za zpracování.
 • Právo na stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů
  Jakákoliv osoba, jíž se týká zpracování osobních údajů a která se domnívá, že zpracování jejích dat neprobíhá dle zákona, má právo obrátit se na úřad, který je příslušný ve věci ochrany osobních údajů pro skupinu Jokey. Kontakt na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
Email: poststelle@ldi.nrw.de

Ochrana dat u pracovních pohovorů a při vyřizování žádostí uchazečů

Osoba odpovědná za zpracovávání osobních dat pro účely vyřizování žádostí uchazečů. Zpracování může probíhat i elektronickou formou. A to především v případě, že uchazeč poskytl příslušné podklady k žádosti osobě odpovědné za zpracování elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na internetových stránkách. Uzavře-li osoba odpovědná za zpracování s uchazečem pracovní smlouvu, budou data poskytnutá pro účely vyřízení zaměstnaneckého poměru uložena při dodržení zákonných předpisů. Nebude-li osobou odpovědnou za zpracování s uchazečem uzavřena pracovní smlouva, budou podklady uchazeče dva měsíce po oznámení zamítavého rozhodnutí automaticky smazány, pokud nebudou smazání bránit jiné oprávněné zájmy osoby odpovědné za zpracování. Jiný oprávněný zájem je v tomto případě například povinnost prokázání, že nebyl během přijímacího řízení porušen Všeobecný antidiskriminační zákon (AGG).

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics používá tzv. „cookies". Jsou to textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači. Umožňují analyzovat, jakým způsobem používáte webové stránky. Informace získané prostřednictvím cookie o způsobu používání těchto stránek jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány.

Cookies Google Analytics jsou ukládány v souladu s čl. 6, odst. 1, písmeno f nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování, aby mohl optimalizovat své webové stránky a také reklamy.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Google tedy zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské Unie a v dalších státech Evropského hospodářského prostoru před předáním do USA. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA, kde je zkrácena. Na základě dohody s provozovatelem těchto webových stránek využívá Google tyto informace k vyhodnocení, jakým způsobem používáte webové stránky, k sestavení reportu o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek, které souvisejí s používáním webových stránek a internetu. IP adresa, kterou předá váš prohlížeč službě Google Analytics nebude spojena s jinými údaji společnosti Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci v celém rozsahu využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Pomocí pluginu, který si stáhnete a nainstalujete do prohlížeče z následujícího odkazu, můžete dále zabránit společnosti Google shromažďovat a zpracovat údaje o vašem způsobu používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) generované souborem cookie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování vašich osobních údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Tím nastavíte Opt-Out-Cookie, který zabraňuje shromažďování vašich osobních údajů při příští návštěvě těchto webových stránek: Deaktivovat Google Analytics.

Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává údaje o uživatelích, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Smluvní zpracování údajů

Uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o smluvním zpracování údajů a při využívání služby Google Analytics se řídíme přísnými požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

Demografické údaje Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkci „demografické údaje“ služby Google Analytics. Na základě toho je možné zpracovat reporty, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníka stránek. Tyto údaje pocházejí z reklam podle zájmů Google, jakož i údajů o návštěvnících, které dodaly třetí strany. Tyto údaje nelze přiřadit žádné určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout v nastavení reklam ve vašem účtu Google anebo zakázat shromažďování osobních údajů službou Google Analytics podle bodu „Námitka proti shromažďování údajů“.

Ustanovení o ochraně údajů pro aplikaci a používání LiveZilla

Osoba odpovědná za zpracování umožňuje návštěvníkům této internetové stránky živé chatování. Živé chatování je implementováno prostřednictvím softwaru LiveZilla.

Software je provozován na serveru osoby odpovědné za zpracování. Živé chatování umožňuje písemnou komunikaci se zaměstnanci skupiny Jokey v reálném čase.

LiveZilla umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Soubor cookie se používá k ukládání záznamů a pseudonymizované identifikaci subjektu údajů. V případě tohoto cookie nedochází k žádné další analýze chování uživatelů. Slouží pouze k uchování historie chatování pro subjekt údajů.

Skupina Jokey ukládá historii chatování prostřednictvím LiveZilla, aby umožnila zpracovat dotazy subjektu údajů. Tyto historie chatování, které mohou být podle zákona o ochraně údajů citlivé, jsou uloženy výhradně na serveru osoby odpovědné za zpracování.

Subjekt údajů může živé chatování využívat v plném rozsahu bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Subjekt údajů se sám rozhodne, zda zveřejní své osobní údaje.

Více informací a aktuální předpisy o ochraně osobních údajů LiveZilla naleznete na www.livezilla.net.

YouTube

Osoba odpovědná za zpracování používá na tomto webu YouTube. YouTube je videoportál společnosti YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dále jen „YouTube“.

YouTube je dceřinou společností společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Prostřednictvím certifikace podle EU-USA Štítu na ochranu soukromí (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), zaručuje Google, a tedy i dceřiná společnost YouTube, že požadavky EU na ochranu údajů se vztahují také na zpracování údajů v USA. Osoba odpovědná za zpracování používá k zobrazení videí YouTube nastavení „Režim rozšířené ochrany dat“. Podle informací poskytnutých YouTube znamená nastavení „Režimu rozšířené ochrany dat“, že níže uvedená data jsou přenášena na server YouTube pouze při skutečném spuštění videa. Toto připojení je nezbytné, aby bylo možné zobrazit příslušné video na internetových stránkách osoby odpovědné za zpracování. V průběhu zobrazení YouTube shromažďuje a zpracovává alespoň IP adresu uživatele, datum a čas a internetové stránky, které uživatel navštívil. Kromě toho je navázáno spojení s reklamní síti Google „DoubleClick“. Pokud je návštěvník tohoto webu přihlášen současně na YouTube, YouTube mu přiřadí informace o připojení k účtu YouTube návštěvníka. Pro zajištění funkčnosti a analýzu chování při používání YouTube trvale ukládá soubory cookie prostřednictvím internetového prohlížeče na koncové zařízení uživatele. Další informace naleznete v části „Cookies“. Google uvádí podrobnější informace o zpracování a používání osobních údajů na https://policies.google.com/privacy.

Webové fonty Google

Tato stránka používá v zájmu jednotného vzhledu tzv. webové fonty poskytované společností Google. Při vyvolání stránky zavede váš prohlížeč potřebné webové fonty do své vyrovnávací paměti, aby texty a druhy písma mohly být správně zobrazovány. Z toho důvodu musí váš prohlížeč navázat spojení se servery Google. Díky tomu se společnost Google dozví, že naše webové stránky byly vyvolány z vaší IP adresy. Webové fonty Google jsou používány v zájmu jednotného zobrazení naší online nabídky v odpovídající kvalitě. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1, písmena f nařízení GDPR. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije standardní písmo. Další informace o webových fontech Google naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně osobních údajů Google na: https://www.google.com/policies/privacy/.

Právní základy pro zpracování osobních údajů

Článek 6 I, písmeno a GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu např. v případě operací zpracování nezbytných pro dodání zboží nebo poskytnutí jiných služeb či protiplnění, je zpracování založeno na článku 6 I, písmenu b nařízení GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, např. v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud naše společnost podléhá právní povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, např. pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6, písm. c nařízení GDPR. Ve výjimečných případech může být nutné zpracovávat osobní údaje k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo např. v případě, že by byl návštěvník naší společnosti zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí osobě. Zpracování by pak bylo založeno na článku 6 I, písmeno d nařízení GDPR. Operace zpracování mohly být dále založeny na článku 6 I, písm. f nařízení GDPR. Operace zpracování, na něž se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany za předpokladu, že nebudou převažovat zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Především můžeme provádět takové operace zpracování, protože byly výslovně uvedeny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu zastával zákonodárce názor, že lze předpokládat oprávněný zájem, pokud je subjekt údajů zákazníkem odpovědné osoby (bod preambule 47, věta 2 nařízení GDPR).

Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6, písm. f nařízení GDPR, je naším oprávněným zájmem provádění našich obchodních aktivit ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

Doba, po níž jsou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů subjektu údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí lhůty jsou příslušné údaje běžně mazány, pokud již nejsou nutné pro plnění smlouvy nebo zahájení jednání o smlouvě.

Právní / smluvní předpisy pro poskytování osobních údajů; nutnost uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Upozorňujeme, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Za účelem uzavření smlouvy může být někdy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je např. povinen poskytnout nám osobní údaje, jestliže s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že by nebylo možné uzavřít smlouvu se subjektem údajů. Dříve než subjekt údajů poskytne osobní údaje, musí se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů informuje v jednotlivých případech subjekt údajů o tom, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem či smlouvou anebo je nezbytné k uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jaké důsledky by mělo jejich neposkytnutí.

Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování.